Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 14. výborovky(50)

25. 11. 2009
Zápis
z 14. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 26.10.2009

                
Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
       p.Valášek-místopředseda
       ing.Gottlieb-člen.
Přizvaní: pí. Ivičičová-předsedkyně kontrolní komise

Program: 1) Zpráva o rekonstrukci elektriky
                2) příprava vchodových schůzek
                  3) příprava Shromáždění vlastníků
- zpráva o činnosti
- zpráva o hospodaření
- návrh dlouhodobého plánu oprav
- zpráva kontrolní komise
- pozvánky
- návrh na usnesení
- příprava voleb
                4) Ostatní – čistění tepelného kanálu, digitální televize, stav reklamace izolace

Ad1) Rekonstrukce elektriky je dokončena. Revizní zpráva bude 28.10. Kódy pro otevírání vchodů bez klíčů, nebo bez povelu z bytu, bude mít pouze předseda výboru
              a zástupce ( nebezpečí rozšíření mezi nezainteresované osoby)
    Bylo dohodnuto, že světla na schodištích budou vyměněny zároveň při malování v r.2013-14. Příprava pro jejich instalaci je provedena. Výměna Al.vedení ve výtahových šachtách bude provedena firmou bezplatně na požádání. (problém s vyklizením šachtic).
Ad2) Vzhledem k  problematice plánované k předložení na Shromáždění vlastníků budou provedeny vchodové schůzky. Na nich budou vlastníci seznámeni s návrhy. Předpokládáme, že budou přednesené návrhy prodiskutovány a doplněny. 
   Termíny : vchod 12        27.10. 2009 v 17 hod
13 29.10. 2009  v 17 hod
14 30.10.2009   v 17 hod
      15               2.11.2009   v 17 hod
      16               3.11.2009   v 17 hod
              Funkcionáři si připraví svoje vstupy do diskuse.
Ad 3)    Termín na Shromáždění vlastníků určí ing.Gottlieb podle zajištění rezervace sálu na Maríně.
    Zpráva o činnosti-- zpracuje ing, Ondra
    Zpráva o hospodaření SVJ-- zpracuje ing.Ondra
    Návrh dlouhodobého plánu oprav-- doplní podle diskuse na vchodových schůzkách ing.Ondra
    Zpráva kontrolní komise—zpracuje pí Ivičičová
Pozvánky na shromáždění vlastníků—vyřeší a distribuuje -Ondra
Návrh na usnesení připraví –ing.Ondra
Organizaci voleb připraví –ing.Ondra
Ad 4) a. Vlastníci si stěžují na zápach, který se line z tepelného kanálu. Zápach je pravděpodobně způsoben tlením nečistot vzniklých prachem a občasné vlhkosti. Je třeba aspoň  1x ročně kanál vyčistit.
         b. Reklamace izolace v tepelném kanálu není dosud ukončena.
         c. Byla objednána v předstihu instalace multiplexu č.1 pro digitální televizi, aby nedošlo k přerušení příjmu stanic ČT.
         d. Dlouhodobý plán oprav a tvorby zdrojů byl přepracován a bude předložen k diskusi na vchodových schůzkách.
         e.  Bylo zjištěno, že některé byty mají dodatečné spotřebiče napájené z rozvodů tepla.(Koupelnové registry) Tyto spotřebiče nemají měření spotřeby a tudíž čerpají energii na úkor jiných bytů. Tento problém je nutno projednat na vchodových schůzkách a najít odpovídající řešení .

Zpracoval ing.Ondra