Jdi na obsah Jdi na menu

zápis z 14. výborovky

4. 12. 2007
Zápis
ze 14. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 8.11.2007

Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
        p.Valášek- místopředseda
        ing Gottlieb-člen
Přizvaní: Paní Ivičičová-předsedkyně K.K.
                

Program: 1.Příprava Shromáždění společenství vlastníků
           a) Osnova zprávy  o činnosti
                    b) Osnova zprávy o čerpání FO
           c) Definitivní návrh plánu
           d) Návrh na usnesení   
                  2. vyřešit následky vloupání do vchodu č. 16
         3. Zajištění projektu elektroinstalace
         4. Zpráva o vyřešení závad z přejímacího řízení   
         5.Ostatní.

Ad 1a) –Stručný sled událostí
     Koncept předán nebo zaslán e-mailem funkcionářům
1b)- Přehled čerpání za 1-3 q.dopracovat po dodání podkladů z účtárny Správce a       vyvěsit jej ve vchodech.
    - Na Shromáždění přednést jen závěr.-příjem, čerpání, zůstatek za 1-3-q/2007.
   1c)-SBD dodal do dnešního dne pohled na rok 2008. Výbor má návrh o 123 tis.Kč nižší.
Vzhledem k plánované tvorbě finančních zdrojů není rozdílný náhled na výši nákladů v r.2008 rozhodující.
    Doporučujeme schválit dlouhodobý plán ve znění, které bylo projednáno ve vchodových schůzkách a vyvěšeno na nástěnkách s úpravami dle správce. Tento plán bude předán ČS v souladu s jejím požadavkem.
 
   1d) Do návrhu usnesení zahrnout:
- výši plateb do FO ….navrhuje se ponechat částky projednané na vchodových    schůzkách.  To představuje částky 3,28Kč/m2 nebo 129Kč/%podílů.
- Navrhuje se vrátit přeplatky do FO do 15.12.2007 těm, kteří zaplatili úvěr na společné prostory v hotovosti. Přeplatek pro každý byt (2p) činí 4620,7Kč.
- Navrhuje se vrátit přeplatky do FO při vyúčtování nákladů za služby(nižší   náklady na distribuci přeplatků)těm, kteří si financovali výměnu oken sami.
  Přeplatky vznikly zahájením splátek úvěru v říjnu t.r., tedy za poslední 3 měsíce roku 2007.
- Navrhuje se, pokud budou dotace přiznány, vyplatit je vlastníkům pouze v r. 2008. Pro další roky se navrhuje ponechat dotace ve FO a snížit platby do FO těm, kterým dotace náleží.
- Navrhuje se zvýšit platbu za vodoměry o 10 Kč/byt a to na 30Kč/byt.
    )
Ad 2)Ve vchodě č.16 byly vylámány zadní nepoužívané dveře a ukradeny 3 kola. Policie byla k loupeži přivolána. Podle posledních informací pachatel je neznámý.
    Dveře byly provizorně neotvíratelně zajištěny.
    Bylo dohodnuto, že se provede průzkum dodávek ozdobných vnějších ochranných mříží. Podle toho se rozhodne o konečném zabezpečení.
Ad 3)Pro příští rok je v plánu rekonstrukce hlavní elektroinstalace. Byl navázán kontakt s projektantem pro zpracování podkladů pro výběrové řízení. V kterém termínu bude realizace provedena není definitivně rozhodnuto, přesto, že finanční prostředky jsou k dispozici.
    Se zpracováním (projektu) podkladů se souhlasí.
Ad 4)Závady z přejímacího řízení byly odstraněny s výjimkou opravy některých křivých vnitřních špalet na chodbových oknech. Na základě dalších jednání bylo dohodnuto, že dodavatel sníží cenu dodávky o 10000Kč. Tato sleva bude použita v budoucnu na opravu křivých špalet při vymalovávání chodeb.
      Po této dohodě byl dán pokyn pro uvolnění pozastávky, která dosud nebyla dodavateli proplacena.
         Protože se vyskytly od některých vlastníků výhrady k dokonalosti zapěnění spár mezi panelem a novým oknem, požádáme tyto vlastníky, aby taková okna určili. Dodavatel bezplatně zapěnění odkryje a opraví. Informaci musíme dodavateli podat do 15.11.t.r.
         Dodavatel dodal Návody na údržbu a obsluhu oken. Návody byly rozdány vlastníkům.
Ad 5) - Byla diskutována otázka objektivního posouzení účinnosti tepelné ochrany oken z hlediska budoucích záruk. Bylo rozhodnuto, že se pokusíme získat ústav, který by posoudil současnou účinnost a před ukončením záruční doby opět. Pokud by náhodou došlo ke zhoršení tepelných vlastností, bylo by možné v budoucnu od dodavatele vymáhat náhradu. Vynaložení nákladů předložíme ke schválení Shr. Vlastníků.
    -Protože nebyl volný sál v OD Marina na dříve stanovený termín, bylo dohodnuto, že Shromáždění bude 3.12.v 17 hod.
    -ČMRaZB bylo odesláno Kolaudační rozhodnutí, jež nabylo právní moci.
    -Mezi výbor, kontrolní komisi a důvěrníky byly rozděleny roční odměny podle dříve schváleného systému.
    - Výbor se pokouší sestavit pro internet www.stránku.
         Adresa www.svjc12-16.estranky.cz
      Informace od Hodoňanu:
1) Byla nám zaslána informace o programu PANEL
2) –od 5.10 do 1.1.2008 je zastaveno přijímání nových žádostí o dotaci
       -od 1.1.2008 se snižuje dotace z 4% na 2,5% na nové žádosti.
       -od 1.1.2008 je třeba počítat se zvýšením DPH na stavební práce
               - je třeba počítat se zvýšením cen stavebních prací o 5-
-10%
            -vzhledem ke zvýšení cen energií se doporučuje zahájit revitalizaci
            co nejdříve,.
3) Hodoňan má na internetu stránku s adresou:  www.hodonan.cz
4) O od 1.2.2008 bude zvýšena cena správního poplatku o výši inflace. Rovněž budou zvýšeny ceny za služby, tedy za vodu, el.energii a teplo.

 Zapsal: ing.Ondra

Doplnění informací zaslaných správcem po výborové schůzi:
1) Byl dodán návrh plánu do r. 2012
2) Bylo doporučeno zaokrouhlit platbu za m2 podle platných mincí.
3)
Zpráva pro SBD:1) Opětovně vás prosíme o sdělení, kdy v souladu s vaším písemným příslibem ze dne 16.4.2007 vyměníte okna ve vašem bytě , který obývá nájemnice pí.Polášková. Jedná se o poslední byt v domě, jehož okna neodpovídají stanovisku Energetického auditu.
               2) Prosíme rovněž o odpověď na náš e-mail pro p.Mastného ze dne 1.11.2007 ve věci plateb na vodoměry.