Jdi na obsah Jdi na menu

Smlouva s Firmou Čevela - zazdění zadních vchodů

Návrh Smlouvy o dílo č.  /2017

 

I. Smluvní strany

 

Objednavatel:          

Společenství vlastníků bytových jednotek Cihlářská 12-16, Hodonín

Cihlářská 12, 695 03 Hodonín

IČ: 26884011

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 1390012369/0800

 

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Stokláska, předseda výboru SVJ

Zastoupení ve věcech technických: Ing. Jiří Stokláska, předseda výboru SVJ                                     

           

Zhotovitel:            Čevela, spol. s.r.o.

            Miličova 3884/9

            695 01 Hodonín

            IČO: 42637813

            DIČ: CZ42637813

            Bankovní spojení: ČSOB Hodonín,

            č.ú. 256640562/0300

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních : Stanislav Čevela, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických : Jiří Čevela, vedoucí výroby

 

 

II. Předmět smlouvy

 

   Předmětem této smlouvy je „Zazdění zadních vchodů bytového domu Cihlářská12-16“

   dle zpracovaného projektu stavby.

   Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost dle

   projektové dokumentace stavby.

  

 

 

III. Cena díla

 

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu §2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a to dle položkového rozpočtu :

 

                             192 697,- Kč bez DPH

                

Práce, které jsou uvedené v rozpočtu a nebudou se provádět nebudou účtovány.

Práce, které si objednavatel bude přát navíc nad rámec položkového rozpočtu budou

zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je vyrozpočtuje, odsouhlasí s objednavatelem a budou k celkové ceně připočteny.

 

 

IV. Platební podmínky

 

   Práce budou fakturovány měsíčně dle skutečně provedených a odsouhlasených prací.

   Splatnost faktury je 21. den následujícího měsíce.

 

 

 

                                                  

V. Čas plnění

 

Termín plnění předmětu díla bude následující:

Zahájení prací: dle stavebního povolení

Dokončení prací: 11/2018

Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dle provedených prací zdokumentovaných ve stavebním deníku a položkových rozpočtů.

 

 

VI. Záruční doba, odpovědnost za vady

 

Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k provádění všech těchto prací.

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy

a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

Záruční doba je dohodnuta následovně: 36 měsíců.

Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

 

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník a předložit jej kdykoliv ke kontrole a doplnění objednavateli. Objednavatel se zavazuje stavební deník kontrolovat, doplňovat a podepisovat.

Stavební deník bude sloužit jako podklad víceprací a změn pro přesné docenění .

Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu této smlouvy.

 

Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou stran.

Tato smlouva je vypracována ve 2 provedeních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

 

Přílohy : Položkový rozpočet

 

 

V Hodoníně, dne              2018

 

 

 

.....................................................                                             ...............................................                          

 

         za objednatele                                                                                        za zhotovitele

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář