Jdi na obsah Jdi na menu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

15. 9. 2007
Smlouva o zajišťování správy společných částí domuPodle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení § 566 až 575 a ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (dále jen zákon), uzavírají smluvní strany :

HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, 695 01 Hodonín
IČO             00049018
Bankovní spojení    ČSOB Břeclav
Č. účtu            1756758/0300
Zastoupeno ing.Josefem Střechou, ředitelem družstva a členem představenstva
   
zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXV, vložka 198

dále jen správce

a

Společenství vlastníků jednotek domu  Cihlářská čtvrť 12-16,695 03 Hodonín
IČO                 26 88 40 11
Bankovní spojení        ČSOB Břeclav
Č. účtu                17567558/0300
zastoupeno předsedou výboru ing Miroslavem Ondrou
           členem výboru ing Rudolfem Gottliebem

  zapsáno v rejstříku SVJ  u Krajského soudu v Brně, oddíl S, vložka 30 11

dále jen  společenství vlastníků jednotek(dále jen SVJ)

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu (a pozemku) v Hodoníně,
 katastrálním území Hodonín, ulice Cihlářská  čtvrť
č. orientační 12 až 16… č. popisné 3094 až3098

Čl. I
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je úplatné zajišťování správy, provozu a oprav společných částí uvedeného domu a pozemku (dále jen správa) a stanovení některých práv, povinností
      a výkonů činností vyplývajících ze vztahů vlastníků, společenství vlastníků a správce         v domě.

2. Správce je současně vlastníkem jednotek nepřevedených do vlastnictví svých členů – nájemců a spoluvlastníkem společných částí domu. Pokud platné právní předpisy, tato smlouva,   stanovy  SVJ Cihlářská čtvrť  12 - 16,  rozhodnutí  shromáždění  SVJ  nebo  jiná
      dohoda vlastníků  neurčuje jinak, souhlasí společenství vlastníků, aby správce při zajišťování  správy  postupoval i nadále v rozsahu a  způsobem  daným jeho vnitrodružstevními    předpisy    a  zvyklostmi, pokud  nejsou  v rozporu se zákonem 72/1994 Sb. a to až do  doby,   kdy správce  bude vlastníkem alespoň jedné jednotky v domě.

           
3.   Pro účely této smlouvy platí vymezení pojmů podle § 2 zákona 72/94 Sb.v platném znění.

4. Uzavřením této smlouvy není nikterak dotčeno členství vlastníků jednotek v družstvu HODOŇAN.


Čl. II
Práva a povinnosti správce


A) Práva a povinnosti správce při zajišťování provozu domu a plnění poskytovaných s užíváním jednotek

Správce je povinen zajistit:

provoz domu a pozemku včetně technických zařízení a společných technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů, zejména :
1. protipožární zabezpečení domu, jeho revize a opravy
2. předepsané prohlídky, kontroly, revize a zkoušky společně užívaných technických prostor a zařízení a vybraných technických zařízení podle příslušných norem - rozvodů plynu, elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvádění odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody, vzduchotechniky, společné televizní a rozhlasové antény, hromosvodů apod.Kopie dokumentace předává Kontrolní komisi SVJ. Předem informuje kontrolní komisi o termínech kontrol a revizí.
3. revize a opravy směšovací stanice na základě smluvního vztahu s vlastníkem .
4. deratizaci, desinsekci a desinfekci společných prostor
5. plnění dalších  povinností, které vyplývají nebo vyplynou vlastníkům z právních předpisů pro provoz společných technických zařízení

Na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek  zajišťuje  správce plnění poskytovaná s užíváním bytů, nebytových prostor a společných částí domu (dále jen služby):
1. Dodávku elektrické energie a plynu, dodávky tepla a teplé užitkové vody, dodávky studené vody a odvod odpadních vod, (popřípadě úklid společných prostor, používání prádelny aj.) . V rozsahu dohodnutém se společenstvím uzavírá smlouvy s dodavateli  služeb.
2. Zajišťuje pojištění domu v rozsahu uzavřené pojistné smlouvy. Zajišťuje likvidaci pojistných událostí na základě oznámení společenství. Při změně pojištění domu zajišťuje organizací výběrového řízení.
3. Připravuje a za úplatu spravuje nájemní smlouvy ke společným částem domu.


B) Práva a povinnosti správce při opravách a udržování domu

Správce  zajišťuje funkčnost domu a za tím účelem je v součinnosti se společenstvím vlastníků zejména povinen:
1. Zpracovat  a projednat  se společenstvím vlastníků dlouhodobý plán oprav včetně výdajů na plánované opravy a udržovací práce při dodržení zásad maximální efektivnosti.
2. Operativně zajišťovat opravy a údržbu domů na základě písemného  požadavku – například formou žádanky – statutárního orgánu  společenství. Při opravách  a investicích přesahujících
      100 tis.Kč organizuje výběrové řízení.
3. Kontrolovat rozsah a kvalitu dodavatelsky prováděných prací, jejich fakturaci a vést případná reklamační řízení. Předkládat k proplacení faktury po odsouhlasení  statutárním orgánem společenství.
4. Operativně zajišťovat odstraňování havárií a poruch.
5. Zastupovat společenství vlastníků  v obchodních jednáních s dodavateli prací při dodržování povinností vyplývajících ze zákonných ustanovení (stavební zákon, zákon o veřejných zakázkách apod.).Při těchto jednáních nelze vyloučit zástupce výboru SVJ
6. Zajistit administrativní a operativně technickou činnost spojenou se správou domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu.  
7. Na základě pověření společenství vlastníků zajišťovat investiční činnost směřující ke zhodnocení domu (střechy, balkony atp.). Za zajištění investorsko-inženýrské činnosti náleží správci odměna stanovená samostatnou dohodou.
8. Správce je povinen jednou ročně nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího roku předložit společenství zprávu o své činnosti a přehled o stavu společných částí domu a pozemku.

 
C)  Práva a povinnosti správce při zajišťování  účetnictví a financování

1. Správce vede samostatné podvojné účetnictví společenství  vlastníků dle platných zákonů a předpisů. Vypracovává  přiznání k dani z příjmů právnických osob a po ověření statutárním orgánem společenství ho odevzdá místně příslušnému správci daně včetně příslušných příloh- rozvahy, výsledovky, přílohy, jen vznikne-li tato povinnost.
2. Společenství vlastníků jednotek má společný běžný účet se správcem a správce je  povinen sledovat v účetnictví SVJ výši jeho prostředků
3. Správce zajistí, aby  faktury za údržbu, opravy a služby byly adresovány společenství :  Společenství vlastníků jednotek Cihlářská čtvrť 12 – 16, 695 03 Hodonín, správce HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín 695 01.  
4. Správce odpovídá za to, že vynakládání prostředků na činnost SVJ bude v souladu se záměry společenství,  proto proplatí pouze doklady odsouhlasené a potvrzené statutárním orgánem SVJ. SVJ souhlasí s profinancováním nákladů spojených s nejnutnějšími zásahy k odstranění havarií na společných částech a zařízeních domu bez potvrzení zástupců SVJ. Správce o tomto neprodleně uvědomí zástupce společenství.
5. Správce ukládá účetní doklady společenství vlastníků odděleně.
6. Správce umožní zástupcům společenství vlastníků nahlížet do účetních knih, spisů a dokladů společenství vztahujících se k domu. Pro SV vyhotovuje správce čtvrtletně přehled o čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a udržování za společenství vlastníků a jedenkrát ročně  pro jednotlivé vlastníky.
7. Správce je povinen zpracovat a předložit společenství vlastníků ke schválení rozpočet nákladů na provoz, správu a služby domu. Základním pravidlem při sestavování rozpočtu je jeho vyrovnanost a vytvoření dostatečných zdrojů. Rozpočet obsahuje současně i návrh výše záloh na úhradu nákladů na provoz domu a úhradu služeb spojených s užíváním bytu a společných částí domu.
8. Na základě rozpočtu a výše záloh vlastníků jednotek schválených shromážděním SVJ oznámí správce výši měsíčních záloh  za správu, provoz domu a služby spojené s bydlením formou měsíčního předpisu  pro jednotlivé vlastníky bytů. Správce je oprávněn měnit takto stanovenou zálohu bez souhlasu společenství jen při změně cen poskytovaných služeb – voda, teplo, a pod.
9. Správce provádí za SVJ výběr příspěvků vlastníků jednotek  na náklady  spojené se správou domu a pozemku. Případné dluhy z plnění této povinnosti jednotlivými vlastníky jednotek jsou pohledávky správce vůči SVJ a pohledávkou SVJ vůči vlastníkům jednotek. Zálohové částky dle předchozího bodu hradí členové společenství přímo na účet správce do 20. dne běžného měsíce a připouští se úhrada v hotovosti do pokladny správce.       
10. Vyúčtování záloh za celý dům a podle jednotlivých vlastníků jednotek předloží správce společenství vlastníků nejpozději do 31.4. po skončení zúčtovacího období, kterým je kalendářní rok.Případné přeplatky a nedoplatky budou vyrovnány do 60 dnů. V případě prodlení jsou obě strany povinny zaplatit úrok z prodlení 0,5% z dlužné částky za každý i započatý měsíc prodlení.
11. Správce je povinen vést evidenci předpisů a úhrad měsíčních záloh, upomínat neprovedené úhrady a informovat o této skutečnosti  výbor společenství 1x za čtvrtletí.
12.  Správce je povinen jednou ročně, nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího roku, předložit společenství zprávu o své činnosti, přehled o stavu společných částí domu  a o ostatních závažných skutečnostech spojených se zajišťováním správy.
13. Při výkonu správy je správce povinen postupovat v rámci této smlouvy v souladu se zájmy společenství, včetně právních kroků při vymáhání nedoplatků a dluhů od jednotlivých vlastníků dle stanov společenství po předchozí dohodě se společenstvím jako další služba správce.


D) Práva a povinnosti ostatní

1. Správce na požádání SVJ zabezpečí v součinnosti se statutárním orgánem společenství svolání shromáždění SVJ.


Čl. III
Práva a povinnosti společenství vlastníků

Výbor společenství  je povinen poskytovat správci součinnost, která je nutná k řádnému plnění této smlouvy, zejména:
1. Informovat správce o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na výkon sjednané činnosti.
2. Předávat včas – v požadovaném termínu - výsledky rozhodnutí nezbytných k zajištění konkrétní činnosti podle smlouvy.
3. Oznamovat  správci  změny vlastníků jednotek v domě kromě převodů z vlastnictví správce.
4. Umožnit správci přístup do bytů a společných částí domu pro zajištění kontrolních odečtů instalovaných měřidel, případně provést a předat správci odečty pro rozúčtování nákladů na jednotlivé jednotky.
5. Společenství vlastníků jednotek je povinno v zájmu řádného provádění správy domu  hradit částku odpovídající měsíční tvorbě dlouhodobé zálohy na opravy a zálohy na úhradu nákladů na správu domu a  za služby s užíváním spojené.Částky hradí členové společenství přímo na účet správce do 20. dne běžného měsíce, připouští se i úhrada v hotovosti do pokladny správce.
6. Společenství má právo na vyúčtování záloh a vypořádání přeplatků ve stanovených termínech.
7. Bude-li to k plnění této smlouvy nezbytné, udělí společenství správci zvláštní plnou moc k úkonům, k nimž je potřebná.
8. Za plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen platit správci  zálohu na správní poplatek, který správce  fakturuje ročně.Poplatek za správu činí  120,- Kč/byt/měsíc  pro společenství vlastníků jednotek bez vlastního účtu. Poplatek za správu lze každoročně navýšit bez  písemného  souhlasu společenství   jen do výše inflace uplynulého roku, minimálně o 5,-Kč na byt a měsíc.
9. Zástupci SVJ jsou povinni odsouhlasit předložené doklady do 5 dnů po předložení.
10. Pokud SVJ neposkytne správci vyžádanou součinnost, která je nezbytná k provedení konkrétní činnosti, je správce oprávněn obstarat si potřebné údaje a doklady a náklady s tím spojené uhradit z účtu SVJ (např. mzda zaměstnanců, cestovní výdaje apod.).
11. Zástupci SVJ jsou povinni předávat správci usnesení shromáždění SVJ a stanovy.


Čl. IV
Porušení smluvních povinností
1. Smluvní strany se zavazují plnit své závazky vyplývající z této smlouvy řádně a včas a         vyvíjet potřebnou spolupráci.
2. Čerpání finančních prostředků ze strany správce k jiným účelům, než je uvedeno ve smlouvě  je důvodem k vypovězení smlouvy se všemi příslušnými právními dopady.
3. V případě zjištění nedostatků v činnosti správce má SVJ právo na jejich bezodkladné odstranění, Sdělení o zjištěných nedostatcích musí být předáno správci písemně a ten je povinen se k nim do 15 dnů písemně vyjádřit.
4. Správce neodpovídá za škody způsobené živelnými pohromami, za škody vzniklé havarijním stavem i za škody vzniklé tím, že společenství odmítne provedení předepsaných revizí a technických prohlídek.
5. Správce rovněž neodpovídá za škody způsobené třetími osobami, nebo vzniklé v důsledku nedostatků finančních prostředků zaviněného společenstvím nebo nedostatkem jeho součinnosti.


Čl. V
Výpověď

1. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě v délce 6 měsíců. Tato lhůta začne plynout prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
2. Výpověď musí mít písemnou formu. Do skončení výpovědní lhůty je správce povinen postupovat podle této smlouvy. Po skončení výkonu správy je povinen předložit společenství zprávu o své činnosti, veškeré písemné materiály a veškerou dokumentaci náležející k domu,  které v souvislosti s  činností správce musel dokládat, evidovat a zpracovávat (účetní,právní,statistickou a technickou dokumentaci), jakož i věcné a peněžní prostředky, které mu byly svěřeny.
Čl. VI
Společná a závěrečná ustanovení

1. Společenství zplnomocňuje správce podpisem této smlouvy k právním úkonům v rozsahu zabezpečení povinnosti správce podle této smlouvy.
2. Veškeré změny nebo dodatky této smlouvy je možno provádět pouze písemnými, průběžně číslovanými dodatky.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží správce a jeden objednatel.
4. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající obchodním zákoníkem.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 1.1.2003


V Hodoníně dne 26.6.2003

Objednatel : ing.Ondra                                  Správce :ing.Střecha
             Ing Pašová