Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva o činnosti od .2008 do 11.2009

4. 12. 2009
   Zpráva o činnosti výboru SVJ od posledního Shromáždění SVJ

Uplynul již rok od posledního 10. Shromáždění vlastníků a proto jsme byli povinni podle zákona svolat toto, již 11. Shromáždění vlastníků jednotek.  Výbor této události využívá každý rok k bilancování své činnosti a toto hodnocení předkládá všem vlastníkům k posouzení.
Nejdříve bych chtěl předložit informaci o plnění usnesení z 10. Shromáždění

10.a) P. Hřiba požadoval zahrnout do plánu výměnu nynějších vstupních dveří za plastová.
              Plnění: Výbor v březnu uskutečnil formou ankety průzkum zájmu o výměnu vstupních dveří. Nebyl zjištěn dostatečný zájem vlastníků o výměnu. Proto výbor rozhodl o nátěru vstupních dveří.
     10.b) p. Tesař oznámil, že mu asi zatéká do obývacího pokoje-opadávání malby při malování    stropu a stěny.
    Plnění: Ihned příští den byla provedena prohlídka střechy včetně podlahy střechy pod tepelnou izolací a nebylo zjištěno závad – nebyla zjištěna vlhkost. Doporučeno intenzivní větrání bytu při malování.
     10.c) pí Drápalová oznámila, že nesvítí světlo v komorách po výtahu.
    Plnění: Po opravě pojistky byla závada odstraněna   
     10.d) p. Tesař a Zapletal chtěli umístit satelitní antény na střechu
                   Plnění: Výbor provedl ve vchodu č. 13 průzkum zájmu o satelitní příjem. Zájemcům byl zajištěn satelitní příjem prostřednictvím jedné antény. Náklady na zřízení satelitní přípojky byly uhrazeny z prostředků zájemců.

     Vzhledem k závažnosti Usnesení SV z r.2008 bodu 13a), považuje výbor za důležité, aby tento bod byl vlastníkům připomenut.
                  Shromáždění vlastníků nenese žádnou odpovědnost za škody, které vlastníkům  na parabolách, na zasklení lodžií a na jiných zařízeních zřízených bez souhlasu Shromáždění vlastníků jednotek  z jakýchkoliv důvodů vzniknou.  Škody, které vzniknou Společenství vlastníků neschváleným zásahem do společných částí domu, musí vlastník, který škodu způsobil odstranit nebo nahradit.


Tolik tedy ke kontrole plnění Usnesení 10.Shromáždění.

    Dům máme v podstatě opravený již z předchozích let. Výbor se proto zabýval jen méně významnými,  domníváme se však, že důležitými záležitostmi pro budoucí spokojené užívání domu.
A teď k některým činnostem výboru:
    Přestože při diskusích na vchodových schůzkách se jevil zájem o změnu Prohlášení vlastníka v tom směru, aby si každý vchod , jak se říká, žil za své, uskutečněná anketa na začátku roku to nepotvrdila. Pro změnu prohlášení vlastníka nebyl získám dostatečný zájem. Proto se výbor dále s tímto záměrem nezabýval.
    Výbor zajišťoval  podklady pro projekt elektro. Bohužel veškeré původní projekty našeho domu nejsou k dispozici ani u našeho správce ani na stavebním úřadě. Pro nedostatek podkladů a kapacity nám od zpracování projektu projektant po několika měsících odstoupil. Naštěstí se podařilo zajistit náhradu a projekt byl zpracován a mohl sloužit po dopracování výborem jako podklad pro zadání výběrového řízení na dodavatele. Dodavatelské přihlášky byly projednány na vchodových schůzkách. Na základě jejich doporučení  byl vybrán dodavatel. V současnosti je dodávka rekonstrukce elektrorozvodů ve společných prostorách dokončena. Odstraňují se drobné nedodělky. Podle pracovníků E-ONu , kteří prováděli plombování elektrorozvaděčů, je  dodávka v dobré kvalitě. Revizní správa nám byla předána.
   Zúčastnili jsme se semináře o digitálním příjmu a na základě získaných informací a rozboru našich možností jsme nechali instalovat digitální příjem vídeňských vysílačů a multiplexu  2.
Vídeňské vysílače a multiplex 2 bylo možné přijímat od dubna t.r. Od zítřka bychom měli přijímat digitálně všechny české nezakódované stanice.
  Jak jsem již konstatoval, ve vchodě č.13 byl instalován dle požadavků většiny obyvatel na jejich finanční náklad satelitní příjem.
 Plán oprav a tvorby zdrojů do FO byl již neaktuální, protože nezahrnoval nově schválené platby do FO a správné informace o příjmu z dotací, proto musel být novelizován.  Výzva vlastníkům, aby se přepracování zúčastnili svými návrhy, neiniciovala žádný nový návrh. Výbor však původní plán oprav rozšířil, aniž bylo třeba zvýšit platby do FO. Tento nový plán byl projednán na vchodových schůzkách a vyvěšen ve vchodech. Protože nedošla ze strany vlastníků jednotek žádná žádost o změnu, předkládáme jej tomuto shromáždění ke schválení.
  Výbor na základě dnešního ZELENÉHO trendu ve státě , požádal vlastníky o vyslovení souhlasu s pronájmem střechy a na ní s bezplatným vybudováním fotovoltaické elektrárny . Dále jsme požádali vlastníky o souhlas s instalací slunečních kolektorů na ohřev TUV za pomoci státní dotace. Ani pro jednu akci nebyl vysloven dostatečný souhlas vlastníků. Z toho důvodu byly kontakty s příslušnými firmami ukončeny.
   Výbor musel reklamovat u dodavatele RENOVA Hodonín cca 3m  potrubí v tepelném kanálu a místně porušenou tepelnou izolaci potrubí. Oprava v rámci reklamace byla provedena. Zatím se dodavatel nepřihlásil o předávací protokol, čímž se prodlužuje délka záruky.
   Máme pořád potíže se zanášením okapové rýny nad severovýchodní stranou vchodu č. 16, kde padají větve , květ a listí z vedlejších topolů. V minulosti jsme to čistili svépomocí. Loni a letos jsme pro čistění pozvali za úplatu firmu. Na žádost vlastníků jsme objednali u SBD Hodoňan dodání prahů pro vchodové dveře.

To byl stručný výčet nejdůležitějších činností výboru od 10.Shromáždění vlastníků.


Hodonín 11.11.2009
Zpracoval:ing.Ondra

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář