Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva Kontrolní komise

4. 12. 2007
Zpráva kontrolní komise rok 2007


Zpráva byla vytvořena pro účely informování Shromáždění vlastníků o činnosti SVJ v roce 2007 a bude přednesena na schůz??? Shromáždění vlastníků, která je svolána na 3. prosince 2007.
Kontrolní komise v současném složení byla zvolena až začátkem letošního roku na předešlém shromáždění vlastníků, a to v úplně novém složení, tudíž s minimálními znalostmi událostí předchozích let. Proto je tato zpráva vypracována pouze s důrazem na události vzniklé až od března letošního roku.
KK při kontrole činnosti výboru neshledala žádné pochybení ani neplnění povinností jednotlivými členy výboru při výkonu jejich funkcí. Letošní rok byl pro výbor velmi náročný především kvůli projektu Dokončení revitalizace, který zahrnoval výměnu oken, zateplení střechy, opravy a opravu balkon. podpěr. Výbor při zajištění těchto prací postupoval nanejvýš zodpovědně a hospodárně, dokladem toho je také úspora, kterou se podařilo při revitalizaci dosáhnout. Také zajištění financování revitalizace formou úvěru a zpracování žádosti o dotaci úroků z úvěru bylo dle názoru KK provedeno v souladu s povinnostmi členů výboru a bylo shledáno bezchybným, s veškerými skutečnostmi a dokumenty byla KK vždy seznámena včas a též požádána o stanovisko. Také způsob a četnost oznamování jednotlivých událostí vlastníkům bytů považuje KK za nanejvýš dostačující.
Jako poněkud problematické se z hlediska KK jeví komunikace SVJ a správce, zde vzniká pochybnost, zda jsou všechny body smlouvy plněny řádně. S přihlédnutím ke smlouvě, uzavřené v r. 2003 mezi SVJ a Hodoňanem , KK komentuje rok 2007 takto:
1:V Čl. II. Odst. A, bodu 2. se mimo jiné správce zavazuje upozorňovat KK předem na termíny plánovaných kontrol a revizí, což nebylo ze strany Hodoňanu oznámeno ani jednou, tudíž KK se nemůže k těmto revizím a kontrolám nijak vyjádřit.
2. V Čl. II. Odst C. bod 2. se uvádí, že SVJ má společný běžný účet se správcem. Vzhledem k datu vzniku smlouvy( r. 2003) a existence Nařízení vlády č.371/2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ze dne 19. května 2004, vyjádřila předsedkyně KK K. Ivičičová pochybnost, zda je existence účtu ve formě sjednané ve smlouvě se správcem z hlediska tohoto nařízení v souladu s platnými zákony a předpisy a vyzvala výbor SVJ tento bod smlouvy projednat se správcem a v případě neshledání rozporu toto zdůvodnění písemně s odvoláním na přísl. zákony doložit, v opačném případě smlouvu přepracovat.
Dále KK vyzvala výbor SVJ, aby zjistil způsob plateb jednotlivých splátek úvěru, vzhledem k tomu, že nové předpisy nebyly vlastníkům předány, tudíž fakticky jednotliví vlastníci úvěr zatím nesplácejí, i když z účtu již peníze odchází. Je třeba v této věci požádat správce o doložení účtování všech operací s tímto spojených, především jde o to, na vrub jakých účtú jsou nyní tyto splátky účtovány.
KK provedla kontrolu výdajových dokladů, tyto jsou předávány správci ke zpracování a náklady jsou prováděny v souladu se stanovami SVJ.
Na závěr je ještě nutno dodat, že KK shledala výši odměn pro členy výboru v porovnání s náročností práce (ať už časovou nebo věcnou) a s odpovědností spojenou výkonem funkce za zcela nedostačující a navrhla proto výboru její zvýšení.
V Hodoníně dne 28. 11. 2007 …………………………………..
předsedkyně kontr. komise: K. Ivičičová