Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis 19.Shromáždění vlastníků jednotek Cihlářská 12-16

10. 12. 2015

Zápis je ke stažení ZDE

 

Usnesení

Z 19. Shromáždění vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 v Hodoníně.

konaného dne 24.11. 2014 v 18:00

Místo: Restaurace Marina, hodonín Cihlářská čtvrť 3216/20, 695 01 Hodonín

 

 

V souladu se stanovami Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 svolal výbor společenství na dnešní den Shromáždění vlastníků jednotek s následujícím programem:

 

Program  

 1. Prezence
 2. Zahájení a schválení programu
 3. Volba mandátové a návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti výboru
 5. Přednesení, diskuze a hlasování o úvěru PANEL2013+
 6. Přednesení, diskuze a hlasování o podpisu smlouvy se stavební firmou
 7. Přednesení, diskuze a hlasování o Finančním plánu společenství na rok 2016
 8. Přednesení, diskuze a hlasování o uzavření dohod o provedení prací
 9. Přednesení, diskuze a schválení účetní závěrky za rok 2014
 10. Zpráva kontrolní komise
 11. Diskuze na volné téma, prostor pro dotazy a sdělení.
 12. Návrh usnesení Shromáždění vlastníků
 13. Diskuse k usnesení Shromáždění vlastníků
 14. Schválení usnesení Shromáždění vlastníků.

Závěr           

 

 1. Při prezenci bylo zjištěno, že na shromáždění jsou přítomni vlastníci, kteří zastupují 75,37  %  podílů.   Shromáždění je proto  schopno se usnášet.

Jen pokud bude víc je 50% všech podílů.

 

 

2) Bylo provedeno změnění pořadí projednávaných bodů,
místo bodu 5. bude bod 8.,                 místo bodu 6. bude bod 7.,  

místo bodu 7. bude bod 5.,                        místo bodu 8. bude bod 6.,

                                                           Změněný program je součástí usnesení - příloha č.1.

 

 

3) Mandátová  komise byla zvolena 100% přítomných vlastníků

 

    ve složení pí.Ivičičová  a  p. Rybníkář a p. Hájek

 

 

4)Návrhová komise byla zvolena 100% přítomných vlastníků

 

 ve složení p.Čada, p. Hřiba a pí. Škrybová.

 

 

 

5) Zprávu o činnosti výboru přednesl Ing. Stokláska.

                                                                                   Zpráva je součástí usnesení - příloha č.2.

 

 

6) Přednesení uzavření dohod o provedení prací  pí. Ivičičová
                                              
Podklad k uzavření dohod je součástí usnesení - příloha č.3.

 

 

7) V diskusi vystoupili:

Ing. Stokláska, p.Čada, p. Raška

pí. Ivičičová, pí. Kmínková, pí. Gottliebová

 

 

8) Hlasování o uzavření dohod o provedení prací 

            Souhlasí 100% přítomných vlastníků

            Nesouhlasí  0% přítomných vlastníků   

            Pro schválení je potřeba většina přítomných vlastníků.

                                                                                                                                                        

 

9) Přednesení Finančního plánu společenství na rok 2016 Ing. Stokláska

                                                                       Finanční plán je součástí usnesení - příloha č.4.

 

10) V diskusi vystoupili: -----

 

 

11) Hlasování o Finančním plánu společenství na rok 2016

            Souhlasí 100% přítomných vlastníků

            Nesouhlasí  0% přítomných vlastníků
                   Pro schválení je potřeba 2/3 přítomných vlastníků.

                                                                                                                                                        

 

12) Přednesení o úvěru PANEL2013+  Ing. Stokláska

                                               Podklad k úvěru PANEL2013+ je součástí usnesení - příloha č.5.

 

13) V diskusi vystoupili: -----

 

 

14) Hlasování o úvěru PANEL2013+  

            Souhlasí 100% přítomných vlastníků

            Nesouhlasí  0% přítomných vlastníků
                   Pro schválení je potřeba 2/3 přítomných vlastníků.

                                                                                                                                                        

 

15) Přednesení o podpisu smlouvy se stavební firmou   p. Čada

                                               Podklad k podpisu smlouvy je součástí usnesení - příloha č.6.

 

16) V diskusi vystoupili: p. Kaňovský

 

17) Hlasování o podpisu smlouvy se stavební firmou   

            Souhlasí 100% přítomných vlastníků

            Nesouhlasí  0% přítomných vlastníků

            Pro schválení je potřeba většina přítomných vlastníků.

                                                                                                                     

 

18) Zástupce Správce předložila ke schválení účetní uzávěrku za rok 2014
       - přednesla za SBD Hodoňan pí. Mastná

 

19) V diskusi vystoupili:----

 

 

20) Hlasování o usnesení:

Společenství vlastníků projednalo a schvaluje roční uzávěrku za rok 2014

              Souhlasí 100% přítomných vlastníků

            Nesouhlasí  0% přítomných vlastníků

                                                                                                                     

 

21) Zprávu Kontrolní komise přednesla předsedkyně kontrolní komise pí Ivičičová

                                                           Zpráva kontrolní komise je součástí usnesení - příloha č.7.

 

22) Diskuze na volné téma, prostor pro dotazy a sdělení.

           

            p. Kaňovský - dotaz na druhé dveře vchodu číslo 16
           

            Ing. Stokláska - informace o možnostech odkoupení pozemku pod okapovým                                                    chodníkem, schody, nájezdy a podpěry balkónů.

                                   Bylo zmíněno, že bude potřeba podpisu všech vlastníků jednotek.

 

 

            p. Hřiba - dotaz na firmu RENOVA a jak bude ošetřeno zvýšení ceny oproti smlouvě                            a cenovému návrhu. Ing. Stokláska dořeší konečnou podobu smlouvy.

 

 

21) Návrh Usnesení  Shromáždění vlastníků přečetl p. Čada

 

 

23) V diskusi  k Usnesení vystoupili:

 

Nebyli námitky vlastníků proti výše uvedeným návrhům Usnesení Shromáždění vlastníků.

 

 

24)  Hlasování o Usnesení:

       S tímto Usnesením
            Souhlasí 100% přítomných vlastníků

            Nesouhlasí  0% přítomných vlastníků

 

 

 

             V souladu se Stanovami SVJ Čl. 12 bodu 5  bylo  Shromáždění usnášení   schopné, protože   přítomní vlastníci  zastupují  většinu  hlasů.

        Součástí tohoto usnesení je prezenční listina z dnešního Shromáždění vlastníků a veškeré písemné zprávy, které byly předneseny na dnešním Shromáždění vlastníků.

 

 

25) Shromáždění vlastníků uzavřel Ing. Stokláska

 

 

 

Přílohy:         1. Upravený program Shromáždění

                        2. Zpráva o činnosti výboru za rok 2015

                        3. Uzavření dohod o provedení prací

                        4. Finančním plánu společenství na rok 2016

                        5. Podklad k úvěru PANEL2013+

                        6. Podklad k podpisu smlouvy se stavební firmou

                        7. Zpráva kontrolní komise

                        8. prezenční listina a k ní přiložené plné moci.

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy návrhové komise, která zpracovala toto usnesení

 

p. Čada místopředseda kontrolní komise________________________

 

 ……..………………………………………_________________________________                   

 

Podpisy mandátové komise:

 

pí. Ivičičová _____________________

 

………………………………….______________________________

 

………………………………….______________________________

 

                                                          

                                  

Ověřeno předsedou výboru SVJ: Ing Stokláskou __________________________________

 

 

A místopředsedou výboru SVJ: Čadou   __________________________________

 

A členem výboru SVJ: Raškou     ________________________________________

                                              

A  předsedkyní Kontrolní komise SVJ : pí Ivičičovou_______________________________

 

 

                                                                                                Hodonín dne   24.11.2015

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář