Jdi na obsah Jdi na menu

Usnesení z 2.12.2008

21. 12. 2008
Usnesení
Z 10. Shromáždění vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 v Hodoníně.
konaného dne 2.12. 2008 v OD Marina.

V souladu se stanovami Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 svolal výbor společenství na dnešní den Shromáždění vlastníků jednotek s následujícím programem

Program:
: 1. Prezentac
       2. Zahájení
         2a Doplnění programu- Schválení instalace parabol a zasklení lodžií.
                 3. Volba mandátové a volební komise
                 4. Volba návrhové komise
                 5. Zpráva o činnosti výboru za uplynulý rok
     6. Dílčí zpráva o hospodaření za rok 2008
         7. Zpráva správce včetně účetní uzávěrky za rok 2007
         8. Zpráva kontrolní komise
         9. Přednesení kandidátky do výboru a kontrolní komise SVJ
        10.Diskuse k předneseným zprávám a  kandidátce
        11. Volby do výboru
        12. Volby do kontrolní komise  
    13 Schválení účetní uzávěrky za r. 2007
    13a. schválení instalace parabol a zasklení lodžií
                14.Přednesení návrhu usnesení
                15. Diskuse k návrhu usnesení
                16.Schválení usnesení
    17.Závěr  
        
1) Při prezentaci bylo zjištěno, že na shromáždění jsou přítomni vlastníci, kteří zastupují    56,87%  podílů.   Shromáždění je proto  schopno se usnášet.

2a) Byl doplněn program o řešení instalace satelitních parabol a zasklení lodžií jednotlivci. Pro doplnění programu se  vyjádřilo 100%  přítomných  hlasů.

3) Mandátová a volební komise byla zvolena 100% přítomných vlastníků
    ve složení Raška , Hřiba.

4)Návrhová komise byla zvolena 100% přítomných vlastníků
 ve složení  Polášek, Rybnikář

5) Zprávu o činnosti výboru přednesl ing.Ondra.  Zpráva je součástí Usnesení.-

6) Dílčí zprávu o hospodaření  za leden –září 2008 přednesl ing.Ondra

7) Zástupce Správce pí Polášková předložila ke schválení Učetní uzávěrku za rok 2007
 
8) Zprávu Kontrolní komise přednesl místopředseda kontrolní komise pan Raška

9) Přes výzvu vlastníkům jednotek zveřejněnou na vchodových nástěnkách, se nepřihlásil žádný kandidát do funkce ve výboru , nebo v kontrolní komisi. Z toho důvodu  předkládá Shromáždění vlastníků návrh na prodloužení funkčního období nynějším  funkcionářům  výboru a kontrolní komise o další 2 roky.

10) V diskusi vystoupili: a))p. Hřiba- požaduje do dlouhodobého plánu zařadit výměnu nynějších vchodových dveří za. plastová
                                        b)) p. Tesař- oznámil, že mu asi zatéká do obývacího pokoje v 5.podlaží, poněvadž mu při nynějším malování opadává část čerstvé malby ze stropu a i ze  stěny.
                                       c))Pí. Drápalová oznámila, že v jejich vchodě nesvítí světla v komorách po výtahu.
                       d)) p. Tesař, p. Zapletal- hodlají si umístit satelitní paraboly na střechu.

Na diskusi odpověděl ing.Ondra .a)) Dnes nelze hlasovat o rozšíření plánu, poněvadž není přítomno 75% držitelů podílů.
     b)) Neprodleně zítra provedou zástupci výboru kontrolu střešního prostou a prověří se   zda nedochází ke kondenzaci par pod zateplovacím kobercem z minerální plsti a lepenkou. Případné závady budou reklamovány a pokud škoda vznikla následkem závad bude škoda  nahrazena.
     c)) Pokud nebude závada na elektrice zjištěna a odstraněna vlastními silami ( např. pojistky), bude povolána firma k opravě
                                           d)) Pro montáž parabol může postupovat podle rozhodnutí dnešního Shromáždění.
                     
11) Hlasování o prodloužení funkčního období nynějším  členům výboru SVJ. (ing.Gottlieb, ing.Ondra, p. Valášek)
     Souhlasí  přítomní  vlastníci zastupující   52,68 % všech podílů
              Nesouhlasí přítomní vlastníci zastupující  0   % všech podílů
              Zdržel se zástupce Správce ..4,19% všech podílů
        Pro schválení je potřeba většina  všech vlastníků.
 
12) Hlasování o prodloužení funkčního období nynějším  členům kontrolní komise SVJ.( pi. Ivičičová, p.Raška, p.Polášek)
     Souhlasí  přítomní  všichni vlastníci zastupující   56,87    % všech podílů
              Nesouhlasí  přítomní vlastníci zastupující  0   % všech podílů
        Pro schválení je potřeba většina  všech vlastníků.

13) Schválení účetní uzávěrky:
   Souhlasí všichni  přítomní  vlastníci zastupující 56,87  % všech  podílů
              Nesouhlasí  vlastníci zastupující  0 %všech podílů

13a) Poněvadž nebyli přítomni vlastníci zastupující 75% podílu, nebylo možné  schválit instalaci parabolických antén a zasklení lodžií. Shromáždění vlastníků bere na vědomí fakt, že je na konstrukci lodžií umístněno 13  parabol a že je zaskleno již 11  lodžií. Shromáždění vlastníků však nenese žádnou odpovědnost za škody, které vlastníkům  na parabolách, na zasklení lodžií a na jiných zařízeních zřízených bez souhlasu Shromáždění vlastníků jednotek  z jakýchkoliv důvodů vzniknou.  Škody, které vzniknou Společenství vlastníků neschváleným zásahem do společných částí domu, musí vlastník, který škodu způsobil odstranit nebo nahradit.

Souhlasí všichni přítomní  vlastníci zastupující 56,87 % všech podílů
              Nesouhlasí  vlastníci zastupující 0% všech podílů

14) Návrh usnesení přečetl p. Polášek   

15)Námitky vlastníků proti výše uvedeným rozhodnutím Shromáždění vlastníků , kteří požádali o jejich zaprotokolování.: - nebyly vzneseny  námitky přítomných vlastníků jednotek.

16) Hlasování o Usnesení:
      S tímto Usnesením Souhlasí všichni přítomní vlastníci zastupující    56,87 % všech  podílů
                                          Nesouhlasí přítomní vlastníci zastupující        0 % všech podílů

         V souladu se Stanovami SVJ Čl.IV bodu 7  bylo  Shromáždění usnášení schopné, protože přítomní vlastníci  zastupují  většinu  hlasů.
Součástí tohoto usnesení je prezenční listina z dnešního Shromáždění vlastníků a veškeré písemné zprávy, které byly předneseny na dnešním Shromáždění vlastníků.

17) Shromáždění vlastníků uzavřel ing. Ondra

Podpisy návrhové komise, která zpracovala toto usnesení:
                                                                             p. Polášek místopředseda kontrolní komise------------

                               p. Rybnikář------------------------------                        

Podpisy mandátové a volební komise: p. Raška člen kontrolní komise--------------------------------

                                         p. Hřiba ………………………………………….   


                   
                            
Ověřeno předsedou výboru SVJ:ing Ondra_______________________________

A místopředsedou výboru SVJ:p. Valášek ________________________________
               
A členem výboru SVJ ing.Gottlieb ______________________________________

                                                 Hodonín dne   2.12.2008


Přílohy:1) Zpráva o činnosti výboru za uplynulý rok
             2) Dílčí zpráva o hospodaření za rok 2008
             3) Zpráva kontrolní komise
            4)Dodatek programu
             5) prezenční listin a k ní přiložené plné moci.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář