Jdi na obsah Jdi na menu

Usnesení z 12.Shromáždění vlastníků

28. 4. 2011

Usnesení
Z 12. Shromáždění vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 v Hodoníně.
konaného dne 30.11. 2010 v OD Marina.


V souladu se stanovami Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 svolal výbor společenství na dnešní den Shromáždění vlastníků jednotek s následujícím programem:

Program:  1. Prezentace
                 2. Zahájení a schválení doplnění programu
                 3. Volba mandátové a volební komise
                 4. Volba návrhové komise
                 5. Zpráva o činnosti výboru za uplynulý rok
     6. Dílčí zpráva o hospodaření za 4. čtvrtletí 2009 a 1.-3.čtvrtletí 2010
         7. Zpráva správce včetně účetní uzávěrky za rok 2009
         8. Zpráva kontrolní komise
         9. Přednesení kandidátky do výboru a kontrolní komise SVJ
     10. Přednesení návrhu  na Požární plán, povinnost vlastníků a  nájemníků  oznámit kontakt.
        11. Diskuse k předneseným zprávám a  kandidátce
        12. Volby do výboru
        13. Volby do kontrolní komise   
    14. Schválení účetní uzávěrky za r. 2009
    15. Schválení Požárního plánu
           16. Schválení povinnosti poskytnout kontakt
                17. Přednesení návrhu usnesení
                18. Diskuse k návrhu usnesení
                19. Schválení usnesení
    20. Závěr             
                                          
1) Při prezentaci bylo zjištěno, že na shromáždění jsou přítomni vlastníci, kteří zastupují…52,99    %  podílů.   Shromáždění je/ není  schopno se usnášet.
(jen pokud bude víc jak 50% všech podílů)

2)     Byl doplněn program o schválení   převodu jednorázové slevy ze správního poplatku za r. 2010 ve výši 130 Kč/byt do Fondu oprav.

3)     Mandátová a volební komise byla zvolena 100% přítomných vlastníků
        ve složení …Kosíková…………………… a  ……Křížová…

4)       Návrhová komise byla zvolena …100% přítomných vlastníků
     ve složení ……Raška……………..   a  ……Hřiba….

5)    Zprávu o činnosti výboru přednesl ing.Ondra.  Zpráva je součástí Usnesení.-

6)    Dílčí zprávu o hospodaření  za 4.Q 2009 a  leden –září 2010,   přednesl ing.Ondra. Zpráva je součástí Usnesení.-

7)     Zástupce Správce pí Masná nepředložila ke schválení účetní uzávěrku za rok 2009
 
8)      Zprávu Kontrolní komise přednesla předsedkyně kontrolní komise pí Ivičičová
-zpráva je součástí Usnesení
9)   Na výzvu vlastníkům jednotek zveřejněnou na vchodových nástěnkách, a urgovanou na vchodových schůzkách  se          přihlásil jako kandidát do funkce ve výboru …………nikdo………….., a do kontrolní komise ……nikdo..
 

    
10)    S Návrhem Požárního plánu byli vlastníci seznámeni na vchodových nástěnkách

 11)  V diskusi k předneseným zprávám vystoupili:


Pí.Křížová, pí Zapletalová, pí. Cíchová

12)  Do výboru byli zvoleni tito vlastníci: ¨

Stávající členové: pí. Kosíková, p. Ondra, p. Valášek
13)  Do kontrolní komise byli zvoleni tito vlastníci:

Pí. Ivičičová, p. Raška, pí. Gottliebová            

14)   Schválení účetní uzávěrky:   neproběhlo
           

15) Schválení převodu jednorázové slevy ze správních poplatků ve výši 130 Kč/byt do Fondu oprav
           Souhlasí přítomní  vlastníci zastupující …52,99………..%všech  podílů
              Nesouhlasí  vlastníci zastupující  ……0… %všech podílů
              Pro schválení je potřeba většina přítomných vlastníků


16) Schválení Požárního plánu:
   Souhlasí přítomní  vlastníci zastupující …52,99………..%všech  podílů
              Nesouhlasí  vlastníci zastupující  …0…… %všech podílů
              Pro schválení je potřeba většina přítomných vlastníků.

17) Schválení povinnosti poskytnout kontakt:
   Souhlasí přítomní  vlastníci zastupující …52,99………..%všech  podílů
              Nesouhlasí  vlastníci zastupující  …0…… %všech podílů
              Pro schválení je potřeba většina přítomných vlastníků.

18) Návrh usnesení přednesl p. Raška

19) V diskusi  k návrhu usnesení vystoupili následující vlastníci: nikdo


Námitky vlastníků proti výše uvedeným návrhům Usnesení Shromáždění vlastníků , kteří požádali   o jejich zaprotokolování.: - ne/byly vzneseny  námitky přítomných vlastníků jednotek.


20)   Hlasování o Usnesení:
         S tímto Usnesením :
Souhlasí všichni přítomní vlastníci zastupující…52,99..%všech  podílů    
          Nesouhlasí přítomní vlastníci zastupující..0….. % všech podílů

         V souladu se Stanovami SVJ Čl.IV bodu 7  bylo  Shromáždění usnášení   schopné, protože   přítomní vlastníci  zastupují  většinu  hlasů.
        Součástí tohoto usnesení je prezenční listina z dnešního Shromáždění vlastníků a veškeré písemné zprávy, které byly předneseny na dnešním Shromáždění vlastníků.

21) Shromáždění vlastníků uzavřel ing. OndraPodpisy návrhové komise, která zpracovala toto usnesení

……………….. místopředseda kontrolní komise    ________________________

 ……..………………………………………_________________________________             

Podpisy mandátové a volební komise:

…………………………………………….._____________________-

………………………………….______________________________
                    
                             
Ověřeno předsedou výboru SVJ:ing Ondra___________________________________

A místopředsedou výboru SVJ:p. Valášek    __________________________________
                
A členové výboru SVJ odstupujícíÍ_________________________________________
                
                _________________________________________

Členové výboru nově zvolení    _________________________________________

                _________________________________________

                                                 Hodonín dne   30.11.2010


Přílohy:1) Zpráva o činnosti výboru za uplynulý rok
       2)Dílčí zpráva o hospodaření za rok 2009
             3) Zpráva kontrolní komise
             4) prezenční listina a k ní přiložené plné moci.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář