Jdi na obsah Jdi na menu

Požární poplachové směrnice

25. 7. 2010
POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE
pro bytový dům Cihlářská 12-16, Hodonín

Tyto směrnice vymezují povinnosti občanů v případě vzniku požáru.

1. Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám uhasit, je povinen tak neodkladně učinit za použití všech dostupných hasících prostředků ( hasící přístroj, mokré textilie, vědro s vodou). Není-li to možné a z rozsahu požáru je zřejmé, že jej vlastními silami neuhasí, je povinen:
- okamžitě v budově vyhlásit požární poplach – voláním „HOŘÍ“.
 - do příjezdu jednotek hasičského záchranného sboru provést podle svých sil a možností nezbytná opatření pro záchranu životů a zdraví ohrožených osob a zamezení šíření požáru.
2. ohlásit požár na ohlašovně požáru na telefonickém čísle „150“.
Při ohlášení je nutno uvést:
- místo, kde hoří,
- co hoří,
- kdo požár ohlašuje – jméno a příjmení, číslo telefonu. Volající počká u telefonu na zpětný dotaz.
3. Povinnost po vyhlášení požáru:
- zajistit vypnutí elektrického proudu (hlavní jistič v přízemí , v případě požáru samostatného bytu vypnout jeho jistič na schodišti.
- zajistit uzavření hlavního přívodu plynu - .
- z ohrožovaného úseku odstranit všechny hořlaviny.
4. Z bytů a podlaží ohrožených šířením požáru musí být provedena okamžitá evakuace všech přítomných osob a zvířat s využitím  únikových cest (schodiště).
5. Otevřít schodišťové okna pokud je požár v bytě a chodba je zakouřená.
6. Při evakuaci jsou všichni obyvatelé povinni chovat se ukázněně, pomáhat při evakuaci dětí,nemocných a starých osob.
7. Evakuovaným obyvatelům je zakázáno vynášet sebou jakékoliv objemné předměty. 
8. Po odchodu z domu jsou obyvatelé povinni shromáždit se před domem v dostatečné vzdálenosti od hořícího objektu. 
9. První pomoc osobám zraněným při požáru poskytne každý obyvatel domu dle svých možností. Odbornou pomoc poskytne přivolaná sanitní služba. 
10. . V případě, že není ohroženo zdraví a život, mají zůstat ve svých  bytech nebo na požárně bezpečných místech (na  př. lodžiích), aby nepřekáželi při zdolávání požáru. Voláním, nebo jiným způsobem musí na sebe upozornit.
11. V případě, že požár vznikl v nižších podlažích, byl pozdě zpozorován a jsou již ohroženy
 vnitřní komunikace (schodiště, ), ustoupí obyvatelé směrem vzhůru, do požárem  dosud neohrožených bytů, upozornit na sebe  a nařizuje se vyčkat evakuace pomocí technických prostředků  požární jednotky.
12. Po příjezdu jednotek hasičského záchranného sboru jsou všichni občané povinni:
- uvolnit nástupní plochy pro zásahová vozidla.
- na výzvu velitele zásahu poskytnout zasahující jednotce požární ochrany osobní a věcnou
pomoc,
- řídit se pokyny velitele zásahu.
13. Při požáru v přízemí a po příjezdu hasičů využít v nezbytném případě jako únikovou cestu sklepní chodbu do sousedního vchodu.

14. Důležitá telefonní čísla:

Ohlašovna požáru ……………… 150         Poruchy:
Policie ………………………….. 158        elektrická energie  ..604 566 467
Městská policie ………………… 156         voda …………….777 764 911
Záchranná služba ………………. 155          SBD (vrátnice) ….518 309 070
Jednotné evropské tísňové číslo.....112