Jdi na obsah Jdi na menu

Finální Stavovy SVJC 12-16

Stanovy ke stažení v pdf formátu ZDE
 
STANOVY
 
Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín
 
Část I.
Základní ustanovení
 
Čl. 1
Název a sídlo
 
1)    Název společenství:  Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, 695 03 Hodonín , dále jen společenství vlastníků.
 
2)    Sídlo: Cihlářská čtvrť 3094/16, 695 01 Hodonín
 
3)    Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy nemovité věci – domu a pozemku uvedeného v čl. 2 odst. 1. Vlastnické právo k jednotkám v domě s byty nabyli všichni vlastníci podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravovaly některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům. Uvedený zákon také vymezuje pojmy byt a nebytový prostor.
 
 
Čl. 2
Předmět činnosti
 
1)    Činnost společenství vlastníků spočívá v zajišťování správy nemovité věci. Nemovitou věcí jsou pozemky parc. č. 4215/1, 4215/2, 4215/3, 4216/1, 4216/2., na němž se nachází stavba č.p 3094, 3095, 3096, 3097, 3098.
 
2)    Společenství vlastníků nesmí podnikat, ani se přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.
 
3)    Činnostmi správy nemovité věci, a tedy činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického se rozumí zejména 
            a)    provoz, údržba, opravy, modernizace, rekonstrukce, stavební úpravy a jiné změny, včetně změn vedoucích ke změně v účelu užívání
                   aa)    společných částí domu;
                   ab)    technických zařízení domu jako společných částí;
  ac)    společných částí domu vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku   jednotky, pokud podle prohlášení vlastníka nebo těchto stanov nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této společné části  na vlastní náklady;
 
            b)    revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé vody,  pitné vody a telekomunikačních zařízení a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu.
 
            c)    údržba pozemku a údržba přístupových cest na pozemku,
            d)    uplatnění práva vstupu do jednotky v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svou jednotku, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu.
 
4)    Činnostmi správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména
a)    zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle  jiných právních předpisů a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z jiných právních předpisů;
 
b)    sjednávání a uzavírání smluv, včetně kontroly jejich plnění a uplatňování nároků z porušení smluvních povinností druhé smluvní strany, a to zejména smluv o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek (nejde-li o služby, jejichž dodávky si členové společenství zajišťují od dodavatele přímo), smluv o pojištění domu, o nájmu společných částí domu,  nebytových prostor, které jsou vlastnictvím společenství vlastníků nebo smluv o některých činnostech zajišťovaných při správě domu třetí osobou;
 
 
           c)     stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku a na úhradu nákladů na plnění spojená s užíváním jednotek (dále jen „služby“), jejich evidence, vyúčtování a vypořádání se členy společenství;
           d)     vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání,  hospodaření s majetkem a příjmy společenství, s finančními prostředky placenými členy společenství, vedení evidence nákladů vztahujících se k  nemovité věci a k činnosti společenství vlastníků, a provádění dalších souvisejících ekonomických, provozních a administrativních činností  s péčí řádného hospodáře;
            e)    vedení seznamu členů společenství,
            f)     uplatňování    a    vymáhání   plnění   povinností   vůči   jednotlivým    členům společenství, které jim ukládají jiné právní předpisy nebo vyplývají z těchto stanov a z usnesení Shromáždění vlastníků jednotek;
            g)    výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek;
činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání a uzavírání s tím souvisejících smluv; činnosti spojené s nájmem společných částí, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, včetně vybírání nájemného a úhrad za služby, vedení jejich evidence, vymáhání, vyúčtování a vypořádání těchto plateb se členy společenství.
                                                                                  
 
 
 
 
Část II.
Členství ve společenství vlastníků
 
Čl. 3
 Obecná ustanovení
 
1)    Členství   ve společenství  vlastníků  je  neoddělitelně  spojeno  s  existencí   a vlastnictvím jednotky. 
 
2)    Za dluhy společenství vlastníků ručí člen společenství v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.
 
3)    Při převodu vlastnického práva člena společenství k jednotce nevzniká společenství vlastníků povinnost vypořádat příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu. Společenství vlastníků je povinno na základě žádosti člena společenství vyhotovit tomuto členovi potvrzení pro převod vlastnického práva k jednotce o tom, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou.
 
 
4)    Společní členové společenství, jimiž jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění, jsou povinni určit a zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství vlastníků.
 
Čl. 4
Členská práva a povinnosti a jejich uplatňování
 
1)    Člen společenství vlastníků má práva určená v obecně závazných právních předpisech, těchto stanovách a v rozhodnutích orgánů společenství vlastníků, a to zejména:
a)    účastnit se veškeré činnosti společenství vlastníků způsobem a za podmínek určených těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy,
b)    účastnit se jednání shromáždění vlastníků a hlasováním se podílet na jeho rozhodování, včetně účasti na rozhodování mimo zasedání,
c)    volit a být volen do orgánů společenství vlastníků,
d)    předkládat orgánům společenství vlastníků návrhy a podněty k činnosti společenství vlastníků a k odstranění nedostatků v činnosti ,
 
e)    seznámit se s hospodařením společenství vlastníků a se způsobem správy nemovitých  věcí, včetně nahlížení do smluv uzavřených ve věcech správy, do účetních knih a dokladů. Nahlížení lze realizovat po předchozí domluvě se statutárním orgánem společenství vlastníků.  
 
f)     nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění vlastníků, zápisů ze  shromáždění vlastníků, jakož i do podkladů, z nichž vyplývá určení jeho povinnosti podílet se na nákladech na správu nemovité věci, na nákladech na služby a podílet se na úhradě ztráty společenství,
 
 
g)    žádat statutární orgán společenství vlastníků o sdělení jména a adresy kteréhokoliv člena společenství vlastníků nebo nájemce jednotky v domě,
 
h)   obdržet včasné vyúčtování záloh na náklady spojené se správou nemovité věci a záloh na úhradu služeb, a to nejpozději do čtyř měsíců od skončení kalendářního roku,
 
i)     obdržet přeplatek z vyúčtování záloh na úhradu služeb a to nejpozději do 4 měsíců od doručení vyúčtování.
 
2)    Člen společenství vlastníků má povinnosti určené v obecně závazných právních předpisech, těchto stanovách a v rozhodnutích orgánů společenství vlastníků, a to zejména:
a.      dodržovat právní předpisy, tyto stanovy, plnit usnesení orgánů společenství vlastníků přijatá v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami,
 
b.      včas hradit příspěvky na správu nemovité věci,
 
c.      včas platit zálohy na úhradu služeb a uhradit nedoplatek z jejich vyúčtování nejpozději do 4 měsíců od doručení vyúčtování,
 
d.      v případě prodlení s peněžitým plněním ve prospěch společenství vlastníků, které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti, uhradit společenství poplatek z prodlení ve výši stanovené jiným právním předpisem nebo nebude-li takový poplatek vyplývat z právních předpisů, uhradit společenství úrok z prodlení ve výši 1 promile z dlužné částky denně, nejméně však 10,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení,
 
e.      řídit se při užívání společných částí pravidly pro užívání společných částí nemovité věci a společných zařízení domu, obsaženými v těchto stanovách, v domovním řádu přijatém shromážděním vlastníků a v usneseních orgánů společenství vlastníků schválených v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami, včetně pokynů stanovených pro provoz společných zařízení výrobcem nebo správcem technických zařízení,
 
f.       řídit se pravidly pro správu domu uvedenými v obecně závazných právních předpisech, v těchto stanovách a v usneseních orgánů společenství vlastníků schválených v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami,
 
g.      udržovat svůj byt a společné části, které má vyhrazeny k výlučnému užívání tak, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu, zdržet se ohrožení, změny nebo poškození společných částí nebo ztížení výkonu oprávnění svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt a užívat společné části jiným členům společenství,
 
h.     zajistit dodržování pravidel pro správu domu a pro užívání společných částí, jakož i plnění výše uvedených povinností osobami, jimž umožnil vstup do domu nebo bytu,
 
i.       oznámit společenství vlastníků do jednoho měsíce:
ia)     nabytí jednotky do vlastnictví,
ib)     svoji adresu,
ic)     počet osob, které budou mít v bytě domácnost,
id)     počet osob, jež v bytě bydlí po dobu činící v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce;
ie)     jméno a adresu osoby, které člen společenství vlastníků přenechal byt do užívání, včetně údajů uvedených pod body ic) a id);
if)      jakoukoli změnu údajů uvedených pod body ib) až ie).
 
j.        odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných bytech nebo společných částech nemovité věci způsobil sám nebo osoby, kterým umožnil do domu nebo bytu vstup,
 
k.      umožnit umístění, údržbu, výměnu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby plynu, vody, tepla a jiných energií v bytě, odečet naměřených hodnot z těchto zařízení a zdržet se všeho, co by bránilo umístění, údržbě, výměně a kontrole těchto zařízení, a to na výzvu společenství vlastníků,
 
l.       zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, modernizaci, rekonstrukci, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o níž bylo řádně společenstvím rozhodnuto. Umožnit přístup do bytu nebo společné části, která mu výlučně slouží k užívání, pokud má být údržba, oprava, modernizace, rekonstrukce, úprava, přestavba nebo jiná změna domu nebo bytu prováděna uvnitř bytu nebo na společné části, která mu výlučně k užívání slouží, pokud byl k tomu předem vyzván společenstvím vlastníků,
 
m.    umožnit přístup společenství vlastníků i jím přibraným třetím osobám do bytu na základě předchozí výzvy společenství vlastníků pro ověření, zda jím prováděné stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, a to i opakovaně,
 
n.     předat společenství vlastníků k rukám statutárního orgánu ověřenou projektovou dokumentaci v případě, kdy provádí změnu stavby na základě stavebního povolení nebo oznámení,
 
o.      oznámit svou nepřítomnost v bytě, která má být delší než dva měsíce, včetně označení osoby, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu, bude-li toho nezbytně zapotřebí. Nemá-li člen společenství takovou osobu po ruce, je touto osobou kterýkoliv člen statutárního orgánu společenství,
 
p.      oznamovat včas, nejpozději do třiceti dnů, ode dne změny, veškeré změny a skutečnosti rozhodné pro rozúčtování nákladů na služby.
 
q.      oznámit všem spoluvlastníkům v příslušném vchodě délku trvání rekonstrukce svého bytu.
 
3)    Výzvu k umožnění přístupu do bytu nebo na společnou část sloužící výlučně členu společenství podle odstavce 2) písmene k), l) a m) je povinen doručit statutární orgán členovi společenství nejméně 2 dny před zamýšleným datem realizace přístupu.
 
4)    Svá práva uplatňuje člen společenství vůči statutárnímu orgánu, při konání zasedání shromáždění uplatňuje svá práva vůči shromáždění.
 
Čl. 5
Sankce a poplatky
 
 V souvislosti s výkonem práva nahlížet do dokumentů podle Čl 4 odstavce 1) písmeno e) a f) nemá člen společenství právo požadovat vydání dokumentů do jeho dispozice, ani právo pořizovat si jejich fotokopie. V případě, že bude člen společenství vyžadovat nahlížení do dokumentů souvisejících s hospodařením společenství a s určením jeho povinnosti podílet se na nákladech správy nemovité věci podle Čl 4. odstavce 1), písmeno e) a f) častěji než jeden krát ročně, je povinen uhradit společenství zvýšené náklady na zajištění tohoto práva ve výši 300 Kč za každou i započatou hodinu, po kterou bude nahlížení do dokumentů trvat. Stejnou povinnost bude mít člen společenství, pokud bude vyžadovat nahlížení do podkladů pro jednání shromáždění nebo zápisů ze shromáždění podle Čl 4. odstavce 1) písmeno f) častěji než jedenkrát pro každé shromáždění.
 
Pokud člen společenství bez závažných důvodů nesplní svou povinnost vyplývající z článku 4, bodu 2 i), bodu 2 n), bodu 2 p) a bodu 2q) uhradí společenství jednorázový pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
Část III.
Pravidla pro správu domu a pozemku a
pravidla pro užívání společných částí
 
Čl. 6
Pravidla pro správu domu a pozemku
 
1)    Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je výlučně společenství vlastníků. Společenství vlastníků je oprávněno uzavřít se třetí osobou smlouvu o zajišťování některých činností správy domu a pozemku při dodržení podmínek stanovených pro tento postup obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními shromáždění.
 
2)    Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku bytové jednotky a co je v zájmu spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí, jakož i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu modernizací, rekonstrukcí, nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu. Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.
 
3)    Společenství vlastníků právně jedná s vlastníky jednotek i s třetími osobami. Nabývat majetek a nakládat s ním může pouze pro účely správy domu a pozemku. K právnímu jednání, kterým společenství zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží.
 
4)    Za společenství jedná jeho statutární orgán, který zajišťuje činnosti správy, nejsou-li obecně závazným právním předpisem nebo těmito stanovami nebo rozhodnutím orgánu společenství vyhrazeny shromáždění společenství nebo jinému orgánu společenství.
 
5)    Statutární orgán je oprávněn rozhodnout o nabytí nemovitých a movitých věcí v souladu se schváleným rozpočtem společenství. V ostatních případech je oprávněn rozhodnout o
- nabytí movitých věcí, jejichž pořizovací cena v souhrnu za kalendářní rok nepřesáhne částku 5 000,- Kč,
 
- o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena, jde-li o dlouhodobý hmotný nebo dlouhodobý nehmotný majetek, nebo cena obvyklá, jde-li o jiný movitý majetek, v souhrnu za kalendářní rok nepřesáhne částku 10 000,- Kč. 
 
6) Statutární orgán je oprávněn rozhodnout o opravě, modernizaci nebo rekonstrukci společných částí v souladu se schváleným plánem oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí a rozpočtem společenství. V ostatních případech je oprávněn rozhodnout o nákladech na opravu, modernizaci nebo rekonstrukci, nepřesáhnou-li náklady v jednotlivém případě částku 25 000,- Kč; tento limit neplatí, pokud jde o opravu prováděnou v souvislosti s havárií nebo o opravu, jejíž nutnost plyne z revizní zprávy.
 
7)  Při zadání opravy, modernizace nebo rekonstrukce v očekávané souhrnné částce do 50 000,- Kč je oprávněn statutární orgán oslovit jednoho potencionálního dodavatele přímo, bez výběrového řízení; v ostatních případech je povinen oslovit nejméně tři potencionální dodavatele.
 
Čl. 7
Pravidla pro užívání společných částí nemovité věci
 
1) Společnými částmi jsou ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Mezi ně náležejí společné prostory, zejména vchody, schodiště, chodby, sušárny, místnosti pro uložení kočárků a jízdních kol, půdy, sklepy a další prostory určené pro společné užívání. Shromáždění společenství vlastníků může schválit domovní řád, který upraví podrobnosti způsobu užívání jednotek a společných prostor. Domovní řád se vyvěšuje v každém vchodě domu. Domovní řád je závazný pro všechny členy společenství a pro další osoby vstupující do domu.
 
2) Člen společenství je povinen dodržovat klid, pořádek a čistotu ve společných částech, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních členů společenství.
 
3) V případě chovu domácích zvířat je člen společenství povinen dbát na to, aby nedocházelo k obtěžování zejména pachem, hlukem nebo znečišťováním společných částí a společných prostor, dodržovat hygienické, veterinární a bezpečnostní předpisy. Je povinen zamezit volnému pobíhání jím držených domácích zvířat, nepřechovávat zvířata a nekrmit je ve společných částech domu a na pozemku, dbát na to, aby jím držená zvířata neznečišťovala okolí domu a v případě vzniku znečištění toto ihned svým nákladem odstranit. Zakazuje se chov zvířat k  domácímu chovu nevhodných, případně nebezpečných druhů -viz schválený domovní řád.
 
4) Člen společenství je povinen zdržet se umisťování předmětů nepatřících k vybavení domu ve společných částech a společných prostorách domu, zejména ukládání látek snadno vznětlivých, hořlavých nebo jinak nebezpečných, zdržet se užívání otevřeného ohně, kouření ve společných prostorách domu,  nebo vytváření přepážek ve společných částech.
 
5) V případě pohybu ve společných prostorách bez automatického zhasínání světla je povinen člen společenství zajistit, aby bylo při jeho odchodu v těchto prostorách zhasnuto, je povinen dbát na uzavírání oken ve sklepě či komorách, pokud venkovní teplota dosáhne bodu mrazu.
 
6) Člen společenství je povinen se zdržet užívání balkonu a lodžií jako skladiště, zajistit, aby předměty umístěné na balkonech a lodžiích byly zabezpečeny proti pádu, při zalévání zde umístěných květin dbát na to, aby nedocházelo ke stékání vody do nižších podlaží a po fasádě.
 
7) Vývěsky, nápisy a další informační zařízení mohou být v prostorách domu a na domě umisťovány pouze s předchozím písemným souhlasem statutárního orgánu společenství; tento souhlas nenahrazuje povolení příslušného orgánu státní správy, je-li ho třeba. Při zániku práva na umístění informačního zařízení je člen společenství povinnen neprodleně toto zařízení odstranit a svým nákladem uvést místo do původního stavu. Člen společenství se zdrží umisťování reklam a vývěsek na informační tabuli sloužící pro podávání informací statutárním orgánem společenství.  
 
8) Člen společenství je povinen dbát na správné označení zvonku do jednotky jménem svým nebo jménem osoby, jíž umožnil užívání jednotky.
 
9) Pokud člen společenství uzavře domovní uzávěry vody, plynu a podobně, zajistí, aby jejich uzavření a otevření bylo včas oznámeno ostatním členům společenství. K hlavním uzávěrům vody, plynu, kanalizačním čistícím vstupům a dalším obdobným zařízením ve společných prostorách musí být vždy zajištěn volný přístup. Pokud jsou tato zařízení umístěna v prostorách člena společenství, musí být přijata taková opatření, aby byl k těmto umožněn přístup i za nepřítomnosti člena společenství.
 
10) Klíče od uzamykaných společných prostor v domě, kde jsou domovní uzávěry vodovodu, plynovodu a dalších důležitých zařízení, jsou uloženy na místě k tomu určeném. Např. v prosklených skříňkách.
 
11) Každý člen společenství je povinen si při užívání jednotky počínat v souladu s dobrými mravy tak, aby nedocházelo k obtěžování ostatních členů společenství; při provádění stavebních prací v jednotkách je povinen oznámit termín provádění stavebních prací statutárnímu orgánu společenství a ostatním členům společenství a dbát na to, aby práce byly prováděny pouze v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu od 8:00 do 14:00 hod. V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. se každý člen společenství zdrží hluku, používání hlučných přístrojů a nástrojů, hry na hudební nástroje, zpěvu a hlučné komunikace.
 
12) Člen společenství je povinen zajistit, aby byl dodržován pořádek ve sklepních prostorách, zdržet se umisťování snadno vznětlivých, hořlavých nebo jinak nebezpečných látek a předmětů do sklepních prostor.
 
 
13) Statutární orgán společenství zajišťuje kontrolu využití společných částí v porovnání s jejich původním určením. V případě zájmu člena společenství o využití společných částí, včetně společných domovních prostor, uzavírá člen společenství dohodu s ostatními vlastníky jednotek prostřednictvím společenství vlastníků.
 
 
Část IV.
Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, příspěvky na správu domu a pozemku, úhrady nákladů na služby
 
Čl. 8
Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství
 
1)     Rozpočet na kalendářní rok schvaluje shromáždění vlastníků nejpozději do konce měsíceprosincepředcházejícíhokalendářnímu roku na který se rozpočet schvaluje. Návrh rozpočtu předkládá statutární orgán společenství.
 
2)    Rozpočet zahrnuje dvě části:
a) hospodaření s dlouhodobou zálohou na opravy a technické zhodnocení společných částí domu s těmito údaji:
I. zůstatek k 1. lednu,
II.tvorba z pravidelných i mimořádných příspěvků členů společenství na správu domu a pozemku,
III.          čerpání na jmenovitě uvedené opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí domu,
IV.         tvorba rezervy na nenadálé poruchy
V.          zůstatek k 31.12.;
 
b) hospodaření s prostředky nehrazenými z dlouhodobé zálohy podle písm. a),
1.    čerpání prostředků:
I.    údržba, drobné neplánované opravy, revize a prohlídky společných částí,
II.   pojištění domu a pozemku,
III.odměny členů orgánů společenství, včetně povinného pojistného na veřejnoprávní pojištění,
IV.odměna osoby (právnické) zajišťující některé činnosti správy domu a pozemku a vedení účetnictví společenství,
V. chod kanceláře společenství, včetně jejího vybavení a kancelářských potřeb,
VI.rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby, včetně provedení odečtů z měřidel spotřeby vody a zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo a dalších energií,
VII.              bankovní poplatky,
VIII.             členské příspěvky zájmovému sdružení společenství vlastníků jednotek.
2. výnosy, zejména:
a)            příspěvky členů společenství na správu domu a pozemku vyjma části příspěvků určených do dlouhodobé zálohy podle písm. a),
b)            úroky z vkladů na bankovních účtech společenství a jiné finanční výnosy (sankce, pokuty a příjmy od třetích osob)
 
 
Čl. 9
 Příspěvky na správu domu a pozemku a úhrady nákladů na služby
 
1)    Pro účely financování nákladů na správu domu a pozemku platí členové příspěvky formou měsíčních záloh, a to
a)     stejnou částkou za jednotku - na náklady vlastní správní činnosti společenství
(§ 1180 odst. 2 občanského zákoníku),
b)     ve výši odpovídající podílu na společném majetku.
 
2)    Za účelem financování plánovaných oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí se z celkového příspěvku na správu domu a pozemku vytváří účetně oddělený dlouhodobý finanční zdroj – dlouhodobá záloha. Pravidla pro jeho tvorbu a použití schvaluje shromáždění vlastníků. Výši měsíčního příspěvku do dlouhodobé zálohy stanoví statutární orgán na základě plánu oprav, modernizací a rekonstrukcí.  O mimořádném příspěvku mimo pravidelné měsíční platby může rozhodnout shromáždění vlastníků, a to nejméně nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
 
3)    Pokud není pro daný kalendářní rok společenstvím vlastníků rozhodnuto jinak, platí výše příspěvku na správu domu a pozemku platná v období předcházejícího kalendářního roku.
 
4)    Společenství vlastníků zajišťuje tyto služby:
dodávku tepla a teplé vody, dodávku vody a odvádění odpadních vod, osvětlení společných prostor  v domě, úklid společných prostor v domě,  umožnění příjmu rozhlasového   a televizního   signálu a další služby, o jejichž  poskytování  rozhodne shromáždění vlastníků.
 
5)    Na náklady na služby  jsou členové společenství povinni platit měsíčně zálohy splatné společně s příspěvkem na správu domu a pozemku vždy k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Zálohy se stanovují na základě skutečných nákladů předcházejícího zúčtovacího období, kterým je kalendářní rok, s přihlédnutím k předpokládané výši nákladů pro daný kalendářní rok.
 
6)    Náklady na služby se na vlastníky jednotek rozúčtují takto:
a)     dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech,
 
b)     umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu na každou jednotku ve stejné výši,
 
c)      osvětlení společných prostor v domě, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb podle velikosti podílů na majetku společenství,
 
d)     pojištění domu a pozemku  podle podle velikosti podílů,
 
e)     dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, nedojde-li k ujednání všech vlastníků jednotek o jiném postupu,
 
f)       odměny členů orgánů společenství včetně povinného pojistného na veřejnoprávní pojištění  na každou jednotku ve stejné výši.
 
g)     odměna osoby zajišťující některé činnosti správy domu a pozemku a vedení účetnictví společenství na každou jednotku ve stejné výši.
 
h)     chod kanceláře společenství, včetně jejího vybavení a kancelářských potřeb  na každou jednotku ve stejné výši
 
i)       rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby, včetně provedení odečtů z měřidel spotřeby vody a zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo a dalších energií, bankovní poplatky-platí každá jednotka podle velikosti podílů,
 
j)       úklid společných prostor v domě bude hrazen podle rozhodnutí Shromáždění vlastníků, pokud bude řešen úplatně.
 
nerozhodne-li u nákladů uvedených v písm. a) až j) shromáždění vlastníků jinak.
 
7)    Vyúčtování záloh na služby je společenství vlastníků povinno provést nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Vyúčtování se doručí členům společenství na oznámenou doručovací adresu a zároveň se uveřejní informace o provedeném vyúčtování na vývěsce v domě. Od doručení vyúčtování běží členům společenství lhůta 30 kalendářních dnů na uplatnění námitek ke způsobu a obsahu vyúčtování. Po uplynutí této reklamační lhůty již reklamovat vyúčtování nelze. Vyřízení uplatněných námitek musí být uskutečněno do 30 dnů od doručení námitky. Přeplatky a nedoplatky z vyúčtování jsou splatné nejpozději ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování členovi společenství. 
 
8)    Statutární orgán je povinen po zjištění vzniku dluhu upozornit písemně dlužného člena společenství na dluh a vyzvat jej k úhradě. Nedojde-li k úhradě ani v průběhu měsíce následujícího po upozornění statutárním orgánem, je oprávněn statutární orgán podat žalobu na zaplacení dlužné částky proti členu společenství, když veškeré náklady spojené s vymáháním dluhu včetně nákladů na soudní poplatek a náklady právního zastoupení je povinen hradit dlužící člen společenství.
 
Část V.
Orgány společenství
 
Čl. 11
Společná ustanovení
 
1)    Orgány společenství jsou:
a)    shromáždění,
b)    výbor společenství
c)    kontrolní komise
 
2)    Členem voleného orgánu společenství nebo voleným orgánem může být jen ten, kdo je svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání, je-li ke dni volby plně svéprávný; to platí i pro zástupce právnické osoby, která je sama členem voleného orgánu. Je-li členem voleného orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak je právnická osoba zastupována členem jejího statutárního orgánu.
 
3)    Členem voleného orgánu nebo voleným orgánem společenství nemůže být současně ten, jehož příbuzný v řadě přímé, sourozenec nebo manžel (manželka) je členem voleného orgánu společenství. Členství v jednom voleném orgánu společenství je neslučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu tohoto společenství.
 
4)    Člen voleného orgánu nebo volený orgán společenství může být volen opětovně.
 
5)    Kdo přijme funkci voleného orgánu nebo člena voleného orgánu, zavazuje se, že bude tuto funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a péčí řádného hospodáře. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
 
6)    Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
 
7)    Nenahradil-li člen voleného orgánu škodu, kterou způsobil společenství při výkonu své funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společenství za dluh společenství v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se nemůže věřitel plnění na společenství vlastníků domoci. 
 
8)    Dobrá víra členů orgánu společenství se přičítá společenství.
 
9)    K usnesení orgánu společenství, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením občanského zákona, nebo jde-li o usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout, se hledí, jako by nebylo přijato.
 
10)Funkční období volených orgánů nebo členů volených orgánů je pětileté.
 
11)Členové volených orgánů, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání shromáždění.
 
12)O průběhu jednání orgánu pořídí ten, kdo jednání orgánu svolal, zápis, který musí obsahovat nejméně údaje o místě, datu a programu jednání orgánu, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. Přílohou zápisu je seznam členů orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na jednání a další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové voleného orgánu, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Na žádost člena orgánu, který hlasoval proti přijatému usnesení, se v zápise uvede také důvod jeho nesouhlasu.   Zápis podepisuje ten, kdo jednání voleného orgánu svolal a alespoň jeden další člen orgánu. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání jsou uchovávány u předsedy výboru  a na digitálních nosičích dat. Každý člen orgánu má právo na vydání kopie zápisu za poplatek běžný v ostatních právnických osobách, nebo elektronickou formou.
 
13)Každý volený orgán rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Zasedání voleného orgánu se svolá vhodným způsobem ve lhůtě nejméně 5 dní před jeho konáním. Z pozvánky musí být patrné místo, čas a pořad jednání.
 
14)Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno.
 
15)Osoba pověřená vedením zasedání voleného orgánu vede zasedání tak, jak byl jeho pořad na pozvánce ohlášen, ledaže se volený orgán usnese na jiném pořadu jednání.  Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů voleného orgánu.
 
16)Hlasování ve voleném orgánu společenství je veřejné.
 
Čl. 12
Shromáždění
 
1) Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří všichni členové společenství.
 
2) Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Shromáždění svolává statutární orgán. Pokud to neučiní, jsou vlastníci jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů oprávněni svolat shromáždění vlastníků na náklad společenství vlastníků sami. Shromáždění je svoláváno ve lhůtě nejméně patnácti dnů před jeho konáním.
 
3) Jednání shromáždění je svoláváno pozvánkou, z níž musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání.  K pozvánce musí být připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, nejsou-li tyto podklady připojeny, je povinen svolavatel umožnit každému členu společenství včas se seznámit s těmito podklady na vchodových nástěnkách. Pozvánka se zasílá členům společenství na adresu uvedenou v seznamu členů. Pozvánku lze doručit do dopisní schránky vlastníka .
 
4) Má-li dojít ke změně stanov společenství nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov společenství, pozvánka obsahuje v příloze též návrh těchto změn stanov nebo návrh usnesení.
 
5) Shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti členů společenství, kteří mají většinu podílů.
 
6) K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných členů společenství. Pokud se jedná o přijetí rozhodnutí o změně velikosti podílů na společných částech všem vlastníkům jednotek – členům společenství, nebo o změně poměrů výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společných částech, je vyžadován souhlas všech členů společenství. Pokud se jedná o přijetí rozhodnutí o způsobu rozúčtování nákladů na služby (vyjma nákladů na dodávku tepla a teplé vody) na vlastníky jednotek a o uzavření úvěrové smlouvy, je vyžadován souhlas přítomných vlastníků na shromáždění vlastnících alespoň 2/3 podílů na majetku. Pokud nedojde k dohodě členů společenství v oblasti  rozúčtování nákladů na služby, řídí se rozúčtování platnými zákony.
 
7) Není-li svolané shromáždění způsobilé se usnášet, může statutární orgán do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno  navrhnout v písemné formě, aby členové společenství rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání.
 
8) Každý člen je oprávněn dát se na zasedání shromáždění a při hlasování na shromáždění zastoupit kteroukoli fyzickou osobou. Plná moc (která je připojená k pozvánce na shromáždění) musí být předložena statutárnímu orgánu před zahájením zasedání.
 
9) Každý člen společenství je oprávněn zúčastnit se shromáždění a požadovat i dostat na něm vysvětlení týkající se záležitostí společenství, pokud se požadované vysvětlení vztahuje k předmětu jednání shromáždění.  Pokud by požadoval člen na shromáždění sdělení o skutečnostech, jejichž prozrazení by způsobilo společenství vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
 
10) Kdo svolal shromáždění, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Pokud se tak stane méně než 3 dny před oznámeným datem konání shromáždění, nahradí společenství členům, kteří se dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.
 
11) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání shromáždění v pozvánce, lze rozhodnout jen  se souhlasem všech přítomných členů společenství. 
 
12) Jednání shromáždění zahájí pověřený člen statutárního orgánu, který ověří, zda je shromáždění schopno se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání shromáždění a volbu zapisovatele. Předseda zasedání vede shromáždění tak, jak byl ohlášen jeho pořad, pokud se shromáždění neusnese na předčasném ukončení zasedání.
 
13) Na shromáždění hlasují členové společenství veřejně. Shromáždění se může většinou hlasů přítomných členů usnést, že bude o určité záležitosti hlasovat tajně pomocí hlasovacích lístků. V takovém případě shromáždění současně stanoví postup pro tajné hlasování.
 
14) Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá statutární orgán. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k usnášení a rozhodování, záznam o průběhu jednání, plná znění přijatých usnesení, výsledky voleb, pokud byly konány.  Přílohou zápisu je listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. Zápis podepisuje předseda zasedání a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění jsou uchovávány u předsedy výboru  společenství a u smluvního správce.
 
15) Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky, který byl přehlasován na jednání shromáždění společenství vlastníků, navrhnout soudu, aby o této záležitosti rozhodl. Zároveň může navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká. Je-li pro to důležitý důvod, může vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění předložena řádně k rozhodnutí a o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se. Může též navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu společenství pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami za podmínek § 258 občanského zákoníku.
 
Čl. 13
Působnost shromáždění
 
Do působnosti shromáždění patří:
a)    změna stanov,
b)    změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,
c)    volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o celkové výši jejich odměn,
d)    schválení účetní závěrky včetně vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku pro příští období,
e)    schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování nákladů na služby na vlastníky jednotek,
f)     schválení rozpočtu a plánu oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí,
g)    rozhodování o
I. členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení;
 
II.změně účelu užívání domu nebo jednotky;
 
III. úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek;
IV.změně podílu na společných částech;
 
V. změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníků jednotky;
 
VI.opravě, modernizaci nebo rekonstrukci společné části, není-li toto rozhodnutí v pravomoci statutárního orgánu podle čl. 5 odst. 7;
 
VII.   o způsobu rozdělení ztráty a zisku mezi členy společenství; 
 
h)   udělování předchozího souhlasu
I. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi a k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi, nejsou-li tato rozhodnutí v pravomoci statutárního orgánu podle čl. 5 odst. 6;
 
II.k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru;
 
III. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil;
 
IV.určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,
 
V. rozhodování v dalších záležitostech určených těmito stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.
 
Čl. 14
Rozhodnutí mimo zasedání
 
1)    O záležitostech spadajících do působnosti shromáždění může být rozhodováno mimo zasedání. Statutární orgán zašle návrh rozhodnutí na adresu členů společenství uvedenou v seznamu členů společenství. Návrh musí obsahovat návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny údaje o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Lhůta k vyjádření vlastníka jednotky činí třicet dní od doručení návrhu členu společenství. 
 
2)    K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření „souhlasím/nesouhlasím“ člena společenství s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo vyjádření učiněno, opatřené vlastnoručním podpisem člena společenství na listinu obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.
 
3)    Nedoručí-li člen společenství ve lhůtě třiceti dnů od doručení návrhu členu společenství statutárnímu orgánu svůj souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina hlasů se počítá z celkového počtu hlasů všech členů společenství.
 
4)    Statutární orgán oznámí členům společenství v písemné formě výsledek hlasování a v případě přijetí usnesení jim oznámí též celý obsah přijatého usnesení.
 
5)    Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů společenství, ledaže obecně závazný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují vyšší počet hlasů.
 
6)    Pokud se mění všem vlastníkům jednotek velikost podílu na společných částech nemovité věci, nebo pokud se jim mění poměr výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak, než v důsledku změny podílu na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek. 
 
7)    Ke schválení stavebních úprav spočívajících v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech, schválení způsobu rozúčtování nákladů na služby (vyjma nákladů na dodávku tepla a teplé vody) na vlastníky jednotek a uzavření úvěrové smlouvy je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů společenství.
 
Čl. 15
Výbor společenství
 
1)    Statutárním orgánem společenství je výbor. Výbor zastupuje společenství ve všech záležitostech. Navenek zastupuje společenství předseda výboru a v jeho nepřítomnosti jiný člen výboru. Písemná právní jednání za společenství podepisuje předseda výboru společně s dalším členem výboru, v době nepřítomnosti předsedy výboru podepisují za společenství dva členové výboru. Kdo za společenství podepisuje, připojí k názvu společenství svůj podpis a údaj o své funkci. 
 
2)    Výbor je výkonným orgánem společenství, řídí a organizuje běžnou činnost společenství, rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a pozemku s výjimkou těch věcí, které jsou obecně závazným právním předpisem a těmito stanovami svěřeny do výlučné působnosti shromáždění nebo které si shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.
 
3)    Za svou činnost odpovídá výbor shromáždění. Navenek za výbor uvnitř společenství jedná předseda.
 
4)    Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Předsedu volí výbor z řad svých členů a z funkce předsedy jej odvolává. 
 
5)    Výbor má  tři členy. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
 
6)    Funkce člena výboru zaniká volbou nového člena výboru. Člen výboru může být z funkce odvolán shromážděním. Člen výboru může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí oznámit výboru písemně. Jeho funkce končí dnem, kdy výbor odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím třiceti dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. Pokud odstoupí všichni členové výboru současně, musí odstoupení písemně oznámit shromáždění společenství formou vyhlášky umístěné na vchodových nástěnkách. Funkce členů výboru pak končí dnem, kdy shromáždění jejich odstoupení vzalo na vědomí, nejpozději uplynutím třiceti dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. V tomto případě svolá Shromáždění vlastníků  člen společenství vlastníků s nejdelším členstvím ve společenství vlastníků. Na tomto Shromáždění se  musí zvolit nové vedení.
 
7)    Odstupující člen výboru může být nahrazen kooptovaným spoluvlastníkem do nové volby
 
8)    Funkční období výboru činí pět let.
                                                           
                                                                    Čl.16
Další volené orgány
 
1)     Kontrolní komise je kontrolním orgánem společenství, který kontroluje činnost orgánů společenství a projednává stížnosti a připomínky členů společenství k činnosti orgánů společenství. Členové jsou oprávněni nahlížet do všech dokumentů společenství při výkonu své pravomoci a vyžadovat vysvětlení od členů dalších orgánů společenství.
 
2)     Za svou činnost odpovídá kontrolní komise shromáždění. Navenek za kontrolní komisi jedná její předseda.
 
3)     Členové kontrolní komise jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Předsedu volí kontrolní komise z řad svých členů a z funkce předsedy jej odvolává. 
 
4)     Kontrolní komise má tři členy. Je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
 
5)     Funkce člena kontrolní komise zaniká volbou nového člena kontrolní komise. Člen kontrolní komise může být z funkce odvolán shromážděním. Člen kontrolní komise může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení jí musí oznámit písemně. Jeho funkce končí dnem, kdy kontrolní komise odstoupení na své schůzi projednala, nejpozději však po uplynutí třiceti dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení.
 
6)     Funkční období kontrolní komise činí pět let.
 
7)     Odstupující člen kontrolní komise může být nahrazen kooptovaným spoluvlastníkem do nové volby
 
 
                                                                        Čl. 17
Nebytový prostor
 
Co je uvedeno v těchto stanovách o bytech, platí přiměřeně také pro nebytové prostory.
 
Čl. 18
Závěrečné ustanovení
 
Změna stanov ve formě úplného znění byla přijata na Shromáždění vlastníků jednotek konaném dne 11.11.2014 .
 
Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.
 

 

V Hodoníně dne 30.9.2014
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář