Jdi na obsah Jdi na menu

Domovní řád SVJ C12-16,Hodonín

16. 1. 2008
Domovní řád
Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín

Čl.1
Úvodní ustanovení.

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů a společných prostor domu Společenství vlastníků Cihlářská 12-16 Hodonín, přičemž základní úprava práv a povinností vlastníků jsou vymezeny Občanským zákoníkem .
Součástí domovního řádu je Prohlášení vlastníka a Stanovy Společenství vlastníků jednotek výše uvedeného Společenství.

Čl.2
Povinnosti vlastníků bytových jednotek.

a. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů společenství
b. řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy, rozhodnutími orgánů
    společenství a pokyny výrobce či správce technických zařízení,
c. neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání jiných osob a další
   skutečnosti,    které společné části domu poškozují, a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému
   poškozování, včetně    provádění činnosti směřující k předcházení škod,
f. umožnit na předchozí vyzvání vstup do jednotky osobám pověřeným kontrolou, prováděním oprav a úprav souvisejících
   s opravami ostatních jednotek a domu jako celku,
g. odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám vlastník
    jednotky nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, nebo nájemci či podnájemci a příslušníci jejich domácnosti,
h. zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práv ostatních členů společenství a podstatně omezoval nebo neumožňoval výkon
    jejich práv. Každý vlastník si musí být vědom, že jeho svoboda končí tam, kde začíná svoboda vlastníka jiného bytu
i. umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot
j. oznámit bez zbytečného odkladu kontrolní komisi nebo výboru nabytí vlastnictví jednotky
k. oznamovat výboru  změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, a to do 30 dnů
    ode dne, kdy ke změně došlo.
l. V zájmu předcházení násilného otevření bytu v případě havárie apod. se doporučuje vlastníkovi či nájemníkovi bytu, aby
    v případě nepřítomnosti delší jak 3 dny    oznámili na sebe kontakt nejméně jednomu sousedovi.

Čl.3
Držení domácích zvířat.

1. Držení domácích zvířat podléhajících registraci je vlastník povinen ohlásit na příslušný odbor MěÚ v Hodoníně.    Na    požádání členů výboru  SVJ musí majitel zvířete předložit jeho zdravotní dokumentaci.
2. Držení většího počtu domácích a exotických zvířat a nebo nebezpečných zvířat je bez písemného souhlasu všech  vlastníků příslušného vchodu zakázáno.
3. Volný pohyb držených zvířat po společných prostorách domu je zakázán.
4.  Znečistění způsobené drženými zvířaty musí jejich majitel okamžitě odstranit.

Čl.4
Údržba bytu 

1. Vlastníci odpovídají za řádnou údržbu a opravy svého bytu a příslušenství na vlastní náklad.
Škody, které způsobí zařízením svého bytu na majetku ostatních vlastníků musí buď uhradit, nebo opravit.
       Byt začíná vstupními dveřmi, elektroměrem na chodbě, uzávěry vody a plynoměrem v armaturní  šachtici bytu .
2. Vlastník nesmí provádět v bytě stavební úpravy či jiné práce, které zasahují do nosných panelů, stropu a podlahy bez stavebního povolení. Pro ostatní stavební úpravy postačí oznámení stavebnímu úřadu.
3. Vlastník, plánující úpravy podléhající stavebnímu řízení a nebo oznámení stavebnímu úřadu, musí svůj záměr projednat před stavebním řízením s ostatními vlastníky.
Čl.5
Úklid společných prostor.

1. Vlastníci jsou povinni zajistit úklid společných prostor v přízemí  svého vchodu a chodníku dle rozpisu vyvěšeného na příslušném místě vchodu.  Bezpečnost chůze po chodníku musí vlastník po dobu své služby dle rozpisu zajistit  trvale.
3.   Schodiště uklízí vlastníci bytů vždy v rozsahu vlastního patra podle rozpisu, který si sami vydají.

Čl.6
Užívání společných prostor.

1. Je zakázáno umísťovat jakékoliv předměty nepatřící k vybavení domu na schodištích, sklepních průchodech a všech dalších místech sloužících jako únikové cesty.
2. Je zakázáno skladovat jakékoliv předměty v tepelném kanále.
3.  Společné části domu lze používat jen k  určeným účelům.
       To znamená, že: kolárny jsou určeny pouze pro dopravní  jednostopé prostředky,
                                  kočárkárny slouží pro uskladnění kočárků, saní, společného úklidového a údržbového nářadí a    materiálu. Po vzájemné domluvě vlastníků příslušného vchodu, lze změnit účel místnosti.
                                  sušárny pro sušení prádla.
4. Krátkodobě může kterýkoliv vlastník použít   k jiným účelům kteroukoliv společnou  místnost, s výjimkou útěkových cest,  pokud získá souhlas od většiny vlastníků bydlících v předmětném vchodě.
5.  Nedodržení  výše uvedených zákazů bude mít za následek odvoz předmětů na náklady jejich vlastníka.
6. Vlastník bytu nesmí bez předchozího souhlasu výboru SVJ umísťovat na vnější plášť domu a  na jeho střechu jakékoliv zařízení, předměty, vývěsky apod.
7. Květiny a jiné předměty v oknech a na balkónech musí být zajištěny proti pádu na pozemek. Při zalévání květin nesmáčejte  fasádu.
8. Přístup k ventilům ve sklepech a společných prostorách nesmí být omezen.
9. Ve sklepních kójích ani v jiných prostorách domu nesmí být uskladněny látky, které by mohly být zdrojem zápachu, výskytu hmyzu nebo hlodavců. Při porušení tohoto zákazu budou náklady spojené s likvidací přeúčtovány viníkovi.

Čl.7
Ochrana majetku v domě.

1. Je zakázáno ponechávat nezavřené vstupní vchodové dveře bez dozoru.
2. Po 20.hod. musí každý příchozí nebo odcházející vstupní vchodové dveře uzamknout.
3. Vstupní vchodové dveře se nesmí dálkově otevírat osobám, které nám nejsou známé.Čl.8
Dodržování klidu v domě.

1. Vlastníci  jsou povinni zabezpečit užívání bytu a společných prostor v souladu s dobrými mravy  tak, aby ostatní uživatelé nebyli obtěžováni  nadměrným hlukem, pachy, prachem a podobnými negativními projevy.
2. V době od 22 hod do 6 hod jsou všichni obyvatelé domu povinni dodržovat noční klid.
3. V době od 18 hod do 8 hod jsou zakázány veškeré hlučné činnosti (vrtání do zdiva, hlasitá hudební produkce a pod).
4. Porušení zákazu dle bodu 2 a3 tohoto článku je možné jen se souhlasem vlastníků, kteří by porušením zákazu byli dotčeni.

Čl.9 Závěrečná ustanovení.
 
1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající s platných zákonů a vyhlášek .
2. Vlastník bytu musí zajistit dodržování domovního řádu i osobami, které jsou s ním ve společné domácnosti, jejich návštěvníky a nebo osobami, kterým byt pronajal.
3. Vlastník odpovídá v plném rozsahu za škody, které on nebo osoby uvedené v bodě 2 tohoto článku způsobí na společném majetku. Tyto škody musí na svůj náklad neprodleně odstranit.

 Domovní řád v tomto znění byl schválen Shromážděním vlastníků jednotek dne 25.11.2004
Domovní řád
Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín

Čl.1
Úvodní ustanovení.

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů a společných prostor domu Společenství vlastníků Cihlářská 12-16 Hodonín, přičemž základní úprava práv a povinností vlastníků jsou vymezeny Občanským zákoníkem .
Součástí domovního řádu je Prohlášení vlastníka a Stanovy Společenství vlastníků jednotek výše uvedeného Společenství.

Čl.2
Povinnosti vlastníků bytových jednotek.

a. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů společenství
b. řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy, rozhodnutími orgánů
    společenství a pokyny výrobce či správce technických zařízení,
c. neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání jiných osob a další
   skutečnosti,    které společné části domu poškozují, a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému
   poškozování, včetně    provádění činnosti směřující k předcházení škod,
f. umožnit na předchozí vyzvání vstup do jednotky osobám pověřeným kontrolou, prováděním oprav a úprav souvisejících
   s opravami ostatních jednotek a domu jako celku,
g. odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám vlastník
    jednotky nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, nebo nájemci či podnájemci a příslušníci jejich domácnosti,
h. zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práv ostatních členů společenství a podstatně omezoval nebo neumožňoval výkon
    jejich práv. Každý vlastník si musí být vědom, že jeho svoboda končí tam, kde začíná svoboda vlastníka jiného bytu
i. umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot
j. oznámit bez zbytečného odkladu kontrolní komisi nebo výboru nabytí vlastnictví jednotky
k. oznamovat výboru  změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, a to do 30 dnů
    ode dne, kdy ke změně došlo.
l. V zájmu předcházení násilného otevření bytu v případě havárie apod. se doporučuje vlastníkovi či nájemníkovi bytu, aby
    v případě nepřítomnosti delší jak 3 dny    oznámili na sebe kontakt nejméně jednomu sousedovi.

Čl.3
Držení domácích zvířat.

1. Držení domácích zvířat podléhajících registraci je vlastník povinen ohlásit na příslušný odbor MěÚ v Hodoníně.    Na    požádání členů výboru  SVJ musí majitel zvířete předložit jeho zdravotní dokumentaci.
2. Držení většího počtu domácích a exotických zvířat a nebo nebezpečných zvířat je bez písemného souhlasu všech  vlastníků příslušného vchodu zakázáno.
3. Volný pohyb držených zvířat po společných prostorách domu je zakázán.
4.  Znečistění způsobené drženými zvířaty musí jejich majitel okamžitě odstranit.

Čl.4
Údržba bytu 

1. Vlastníci odpovídají za řádnou údržbu a opravy svého bytu a příslušenství na vlastní náklad.
Škody, které způsobí zařízením svého bytu na majetku ostatních vlastníků musí buď uhradit, nebo opravit.
       Byt začíná vstupními dveřmi, elektroměrem na chodbě, uzávěry vody a plynoměrem v armaturní  šachtici bytu .
2. Vlastník nesmí provádět v bytě stavební úpravy či jiné práce, které zasahují do nosných panelů, stropu a podlahy bez stavebního povolení. Pro ostatní stavební úpravy postačí oznámení stavebnímu úřadu.
3. Vlastník, plánující úpravy podléhající stavebnímu řízení a nebo oznámení stavebnímu úřadu, musí svůj záměr projednat před stavebním řízením s ostatními vlastníky.
Čl.5
Úklid společných prostor.

1. Vlastníci jsou povinni zajistit úklid společných prostor v přízemí  svého vchodu a chodníku dle rozpisu vyvěšeného na příslušném místě vchodu.  Bezpečnost chůze po chodníku musí vlastník po dobu své služby dle rozpisu zajistit  trvale.
3.   Schodiště uklízí vlastníci bytů vždy v rozsahu vlastního patra podle rozpisu, který si sami vydají.

Čl.6
Užívání společných prostor.

1. Je zakázáno umísťovat jakékoliv předměty nepatřící k vybavení domu na schodištích, sklepních průchodech a všech dalších místech sloužících jako únikové cesty.
2. Je zakázáno skladovat jakékoliv předměty v tepelném kanále.
3.  Společné části domu lze používat jen k  určeným účelům.
       To znamená, že: kolárny jsou určeny pouze pro dopravní  jednostopé prostředky,
                                  kočárkárny slouží pro uskladnění kočárků, saní, společného úklidového a údržbového nářadí a    materiálu. Po vzájemné domluvě vlastníků příslušného vchodu, lze změnit účel místnosti.
                                  sušárny pro sušení prádla.
4. Krátkodobě může kterýkoliv vlastník použít   k jiným účelům kteroukoliv společnou  místnost, s výjimkou útěkových cest,  pokud získá souhlas od většiny vlastníků bydlících v předmětném vchodě.
5.  Nedodržení  výše uvedených zákazů bude mít za následek odvoz předmětů na náklady jejich vlastníka.
6. Vlastník bytu nesmí bez předchozího souhlasu výboru SVJ umísťovat na vnější plášť domu a  na jeho střechu jakékoliv zařízení, předměty, vývěsky apod.
7. Květiny a jiné předměty v oknech a na balkónech musí být zajištěny proti pádu na pozemek. Při zalévání květin nesmáčejte  fasádu.
8. Přístup k ventilům ve sklepech a společných prostorách nesmí být omezen.
9. Ve sklepních kójích ani v jiných prostorách domu nesmí být uskladněny látky, které by mohly být zdrojem zápachu, výskytu hmyzu nebo hlodavců. Při porušení tohoto zákazu budou náklady spojené s likvidací přeúčtovány viníkovi.

Čl.7
Ochrana majetku v domě.

1. Je zakázáno ponechávat nezavřené vstupní vchodové dveře bez dozoru.
2. Po 20.hod. musí každý příchozí nebo odcházející vstupní vchodové dveře uzamknout.
3. Vstupní vchodové dveře se nesmí dálkově otevírat osobám, které nám nejsou známé.Čl.8
Dodržování klidu v domě.

1. Vlastníci  jsou povinni zabezpečit užívání bytu a společných prostor v souladu s dobrými mravy  tak, aby ostatní uživatelé nebyli obtěžováni  nadměrným hlukem, pachy, prachem a podobnými negativními projevy.
2. V době od 22 hod do 6 hod jsou všichni obyvatelé domu povinni dodržovat noční klid.
3. V době od 18 hod do 8 hod jsou zakázány veškeré hlučné činnosti (vrtání do zdiva, hlasitá hudební produkce a pod).
4. Porušení zákazu dle bodu 2 a3 tohoto článku je možné jen se souhlasem vlastníků, kteří by porušením zákazu byli dotčeni.

Čl.9 Závěrečná ustanovení.
 
1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající s platných zákonů a vyhlášek .
2. Vlastník bytu musí zajistit dodržování domovního řádu i osobami, které jsou s ním ve společné domácnosti, jejich návštěvníky a nebo osobami, kterým byt pronajal.
3. Vlastník odpovídá v plném rozsahu za škody, které on nebo osoby uvedené v bodě 2 tohoto článku způsobí na společném majetku. Tyto škody musí na svůj náklad neprodleně odstranit.

 Domovní řád v tomto znění byl schválen Shromážděním vlastníků jednotek dne 25.11.2004